Headlines News :
Home » » PERANAN AHLUL BAIT AS MEMELIHARA KESUCIAN AJARAN ISLAM

PERANAN AHLUL BAIT AS MEMELIHARA KESUCIAN AJARAN ISLAM

Written By Musrin Salila on Jumat, 09 April 2010 | 08.20

PENGENALAN (I)

 

Pengaruh Kepercayaan Yahudi dan Kristian Ke Atas (Aqidah) Umat Islam

 

Kepercayaan Kristian dan Yahudi telah meresap ke dalam pemikiran masyarakat Islam melalui dua cara:

a.     Melalui usaha-usaha pihak Kristian dan Yahudi.

b.     Melalui setengah dari umat Islam sendiri.

 

Marilah kita sama-sama mengkaji dua aspek ini dengan lebih terperinci:

 

a.     Meresapnya Pengaruh Kepercayaan Kristian dan Yahudi di Kalangan Umat Islam Melalui Usaha Yang di lakukan oleh Orang-orang Kristian dan Yahudi:

 

Dalam perbincangan kita yang lalu, kami telah menerangkan peranan golongan terpelajar Kristian dan Yahudi mencipta hadith-hadith palsu. Kita tahu bahwa pada ketika Khalifah tidak membenarkan penyebaran hadith-hadith Nabi SAW, sebaliknya mereka dengan senang hati membenarkan  golongan rahib-rahib Kristian dan Yahudi yang telah memeluk Islam menyebarkan cerita-cerita dari sumber mereka di kalangan umat Islam.

 

Sebagai contoh, Tamim al-Dari seorang rahib Kristian sebelum memeluk Islam telah diterima olah Khalifah Umar untuk membaca khutbah pada Hari Jum'at di Masjid Nabi SAW. Pada zaman Khalifah Usman, dia telah dilantik membaca khutbah dua kali seminggu.

 

Demikian juga Ka'b al-Ahbar (nama asalnya Mati') sangat terkenal sebagai Rabbi Yahudi sebelum memeluk Islam. Kemudian dikenali sebagai Ka'b al-Habr atau Ka'b al-Ahbar, karena "Habr" dalam bahasa Arab bermaksud orang yang terpelajar dan benar.

Pada zaman Khalifah Umar, Ka'b al-Ahbar telah bertugas menjadi penasihat Umar, dan Khalifah Uthman. Umat Islam telah banyak merujuk kepadanya dalam soal-soal asas dan tafsir al-Qur'an.[1]

 

Ka'b telah berusaha bersungguh-sungguh menyebarkan kepercayaan Israilliyat dari Kitab Taurat yang telah diselewengkan, dan juga dari sumber-sumber Yahudi yang lain kepada umat Islam. Di kalangan umat Islam yang mengikut mazhab Ahlul Bait as telah menyadari hal tersebut, sebagaimana yang dicatat oleh al-Tabari seperti berikut:

"Ibn Abbas diriwayatkan berkata: Ka'b berkata pada suatu Hari Akhirat nanti, matahari dan bulan akan dibawa ke hadapan seperti dua ekor lembu dan dihumban ke dalam neraka."

 

 

Mendengar perkara ini, Ibn Abbas naik marah dan berkata tiga kali:

Ka'b pembohong! Ka'b pembohong! Ka'b pembohong!

"Itu adalah cerita Yahudi, dan Ka'b mahu menyerapkan ke dalam ajaran Islam. Maha Suci Allah SWT dari perkara itu. Dia tidak akan menghukum sesiapa yang taat kepadaNya.

 

"Dan Dia telah menundukkan bagi kamu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukkan bagimu malam dan siang."

(Surah Ibrahim:33)

 

Ibn Abbas berkata:

"Perkataan 'Daibain' dalam ayat ini jelas menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT.

Kemudian beliau meneruskan kata-katanya:

"Bagaimanakah Dia (Allah) menghukum dua makhluk langit ini yang telah dipujiNya karena ketaatan mereka itu? Allah melaknat rahib Yahudi ini dan ajarannya! Sesuatu yang hina menyandarkan sifat buruk itu kepada Allah, dan meletakkan kesalahan kepada dua makhluk yang taat itu!"

 

Kemudian Ibn Abbas mengulangi tiga kali:

"Inna-lllahi-wa-inna-ilaihi-raji'un."

 

Kemudian Ibn Abbas meriwayatkan hadith yang sebenarnya tentang matahari dan bulan dari Rasulullah SAW:

"Allah mencipta dua sumber cahaya. Yang dinamakan matahari seperti bumi, di antara ufuk terbit dan terbenam. Dan diperintahkannya supaya sejajar dengan masa. Dan Dia namakan bulan dan menciptanya lebih kecil dari matahari. Dan kedua-dua mereka kelihatan kecil karena kedudukan yang tinggi di langit dan jarak yang jauh dari bumi."[2]

Kajian Tentang Dua Riwayat:

 

Dari kedua riwayat diatas, satu dari Ka'b dan satu lagi dari Ibn Abbas, kita dapat membuat kesimpulan bahwa:

 

1.      Ibn Abbas menolak riwayat Ka'b dan memetik ayat Qur'an:

"Dan Dia telah menundukkan bagi kamu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukkan bagimu malam dan siang" bahwa kedua-duanya taat kepada Allah dan Dia tidak menghukum mereka yang taat kepadaNya.

 

2.      Dalam keterangan lanjutnya, Ibn Abbas menolak kias Ka'b, yaitu Ibn Abbas menyatakan bahwa matahari dan bulan adalah dua objek besar seperti bumi, dan dia memetik hadith Nabi SAW:

"Dan kedua-duanya itu kelihatan kecil karena kedudukan mereka yang tinggi di langit dan jarak yang jauh dari bumi."

 

Jelasnya ini adalah hujah yang terbaik yang dinyatakan oleh Ibn Abbas. Namun pada zaman ini kita mampu menggambarkan lebih lanjut dari hadith Nabi SAW itu:

1.      Keterangan tentang ufuk terbit dan terbenam bagi matahari dalam hubungannya dengan bumi memberi satu petunjuk tentang putaran dan peredaran objek langit tersebut.

2.      Ia juga menunjukkan bahwa objek-objek tersebut berbentuk bulatan dan mempunyai ufuk terbit dan terbenam. Hal ini tidak mungkin jika ia objek rata.

3.      Ia juga satu bukti dari cara Ibn Abbas memeriksa riwayat dari Ka'b bahwa ia tidak terpengaruh dan menerima autoriti Ka'b sebagai periwayat hadith.

 

Justeru, semua hadith yang seperti demikian yang diambil dari kepercayaan Yahudi dan dikaitkan dengan Ibn Abbas seperti mana yang diriwayatkan dari Ka'b adalah tidak berasas sama sekali dan palsu. Hadith-hadith ini telah direka pada zaman Bani Abbasiyyah karena Bani Abbasiyyah amat memberikan sanjungan kepada leluhur mereka Ibn Abbas. Orang ramai mencipta kisah-kisah atas nama Ibn Abbas untuk mendapatkan popularitas di istana Bani Abbasiyyah. Sudah menjadi satu kaedah untuk mengaitkan hadith-hadith palsu kepada Ibn Abbas, yang kemudian menjadi sumbangan besar kepada propaganda ajaran Yahudi dan Kristian.

 

Ibn Abbas telah dapat menggambarkan satu kesimpulan dari hadith Nabi SAW. Kita juga mampu menambahkan kesimpulan berdasarkan kajian kita pada hari ini berpandukan ajaran sains. Tidak mustahil pada zaman akan datang, apabila sains telah membuat kajian lanjut, para ahli ilmuan akan dapat membuat rumusan yang lain dari hadith-hadith Nabi SAW. Tetapi riwayat Ka'b sememangnya cerita tidak berasas dari sumber Yahudi dan kemudian berkembang menjadi semakin tidak bermakna pada zaman moden ini.

 

Pada perbincangan lanjut, kita akan melihat peranan Ka'b secara lebih luas lagi untuk membuktikan bagaimana beliau berjaya dalam usahanya  itu.

 

Malang sekali, dalam riwayat Ka'b tentang matahari dan bulan yang muncul pada hari Pembalasan nanti seperti lembu jantan, masuk ke dalam sumber-sumber Islam dari sahabat seperti Abu Hurairah dan lain-lainya. Ini telah berlaku walaupun ia telah ditolak dengan keras oleh Ibn Abbas.

 

Dalam Tafsir Ibn Katsir dan Kanz al-Ummal, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah:

"Pada hari Pembalasan nanti, matahari dan bulan akan berada di neraka dalam bentuk dua ekor lembu jantan."

 

Seseorang bertanya:

"Tetapi dosa apakah yang telah mereka lakukan?"

 

Abu Hurairah menjawab:

"Aku hanya menyampaikan kepada kamu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan kalian bertanya kepada aku tentang dosa mereka?"

 

Dalam riwayat lain dari Anas, Ibn Kathir memetik:

"Matahari dan bulan akan berada di neraka dalam bentuk dua ekor lembu jantan yang kebingungan."

 

Kajian Ke atas Riwayat  Di atas:

Hadith-hadith dari Abu Hurairah dan Anas adalah sama yang asalnya diriwayatkan oleh Ka'b al-Ahbar. Mereka telah mengaitkannya secara palsu kepada Nabi SAW.

 

Jika kita mengkaji dari ayat Qur'an, dan dari hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW, kita akan dapati bahwa riwayat dari Ka'b itu adalah khayalan dari imiginasinya berasaskan dongeng Yahudi.

 

Berasaskan dari hadith sahih dari Nabi SAW dan disokong pula oleh Ibn Abbas yang mengutuk riwayat tersebut karena ia jelas sisipan Yahudi, maka tidak diragukan lagi bahwa sumber riwayat tersebut ialah diri Ka'b al-Ahbar sendiri dan bukan dari sahabat-sahabat Nabi SAW.

 

Bahaya ini telah dikesan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ibn Abbas adalah di antara sahabat yang mula-mula sekali menentang sisipan cerita Yahudi ini, dan Imam Ali AS turut memberi amaran kepada Khalifah Umar tentang perkara tersebut.

 

Oleh karena Ka'b bukan termasuk dari salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau tidak dapat mengaitkan terus riwayat tersebut kepada Nabi SAW. Maka cara yang paling mudah baginya ialah dengan mencipta jalan dengan mengaitkannya dengan salah seorang sahabat Nabi SAW seperti Abu Hurairah dan lain-lain lagi.

 

Walau bagaimanapun riwayat dari Anas telah dikelaskan sebagai daif, dan riwayat lain dari Abu Hurairah pada tajuk yang sama dianggap sahih, ini menguatkan lagi pemalsuan Ka'b. Kemudian dengan masa berlalu, ditambah pula dengan pertolongan sesetengah ilmuan yang mempunyai kepentingan, riwayat hadith seperti itu diterima tanpa dipertikaikan lagi.  Melalui tulisan oleh pemeluk Islam dari kalangan Kristian dan Yahudi yang berniat jahat, sahabat-sahabat dan dari kalangan tabi'in, riwayat-riwayat tersebut  akhirnya diterima oleh masyarakat seterusnya.

 

b) Penyebaran Kepercayaan Kristian dan Yahudi di Kalangan Umat Islam Melalui Usaha Mereka Sendiri.

 

Bagi menjelaskan perkara ini, kami berikan contoh latarbelakang dua orang sahabat Nabi SAW dan juga memetik dari sebuah Tafsir al-Qur'an:

 

1.     Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi SAW.

Sejarah telah merekodkan bahwa tiga nama yang berbeda sahabat Nabi SAW ini. Namun beliau terkenal dengan panggilan Kunyahnya - Abu Hurairah. Beliau dari keturunan kabilah Dus yang berasal dari Yaman. Abu Hurairah menetap di Yaman selama 30 tahun, dan tiba di Madinah selepas Perang Khaybar. Menurut Bukhari, Ibn Sa'd dan lain-lain, beliau hanya bersama Nabi SAW pada tiga tahun terakhir. Namun berasaskan fakta sejarah, beliau telah pergi ke Bahrain dengan pasukan tentera yang diketuai oleh Ala' Hadhrami pada tahun 8 Hijrah, maka ini bermakna jangka masa ia hidup bersama Nabi SAW tidaklah lama. Di Madinah beliau sering tinggal bersama-sama orang miskin di Suffah di Masjid Nabawi.

 

Apabila Muawiyah mengirimkan pasukan tenteranya yang diketuai Busr yang bertanggungjawab ke atas pembunuhan orang-orang Islam seramai 30,000 orang di antara Syria dan Yaman, Abu Hurairah telah dilantik menjadi gubernur Madinah dengan restu dari Busr.[3] Beliau menikmati kedudukan tersebut untuk beberapa lama pada zaman Muawiyah berkuasa.[4]

 

Pada ketika inilah beliau berpeluang menyebarkan hadith-hadithnya. Abu Hurairah bukanlah dari kalangan sahabat yang fasih membaca dan menulis. Bukhari meriwayatkan Abu Hurairah berkata:"Abdullah bin Amru Aas tahu membaca dan menulis tetapi aku tidak." Di antara orang-orang yang beliau banyak mendapat manfa'at ialah Ka'b al-Ahbar yang memberikan kenyataan berikut:

"Di antara orang-orang yang tidak pernah membaca Taurat tetapi amat fasih tentangnya, ternyata Abu Hurairahlah  yang terbaik."[5]

 

Ini menunjukkan bahwa selain dari rabbi Yahudi yang membaca Taurat, Abu Hurairahlah yang terkemuka melebihi yang lain dalam pengetahuannya tentang kitab Taurat."

 

Amat menarik, Ibn Kathir dalam catatannya menjelaskan:

"Abu Hurairah telah memalsukan hadith, mencampurkan apa yang telah ia dengar dari Ka'b dan apa yang ia dengar dari Nabi SAW tidak membedakan antara keduanya."

 

Beliau menambah lagi:

"Sahabat-sahabat kita telah mengabaikan riwayat-riwayat dari Abu Hurairah."

 

Beliau juga menyatakan:

"Mereka tidak akan menerima setiap riwayat yang dilaporkan oleh Abu Hurairah."[6]

 

Perkara yang paling menyakitkan tentang Abu Hurairah ialah beliau meriwayatkan dua hadith Nabi SAW yang saling bertentangan:

 

Bukhari meriwayatkan dalam Kitab al-Tib dari Abu Hurairah:

"Nabi SAW bersabda:

"Penyakit tidak akan berjangkit atau merebak."

Kemudian seorang Arab berdiri dan bertanya:

"Wahai Rasulullah, kami mempunyai unta yang cantik di padang pasir. Tetapi salah seekor darinya mengidap sakit kudis dan yang lain turut berjangkit."

 

Nabi SAW kemudian menyoal Arab tersebut dengan bersabda:

"Bagaimanakah unta yang pertama itu kena jangkitan?"

 

Selepas meriwayatkan hadith ini, Bukhari meriwayatkan hadith yang lain:

"Abu Hurairah berkata:

"Nabi SAW memerintahkan orang yang sakit (kena jangkitan) tidak menziarahi orang yang sehat."

 

Abu Salmah, sepupu Abu Hurairah bertanya kepadanya:

"Wahai Abu Hurairah, tidakkah anda telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW tidak percaya kepada merebaknya penyakit karena jangkitan?"

 

Dalam jawapannya, Abu Hurairah menguraikan  dalam bahasa orang Habshah! Kemudian sepupu Abu Hurairah berdiri untuk mempertahankan Abu Hurairah dengan berkata:

"Aku tidak pernah mendapati Abu Hurairah lupa kecuali dalam hal ini."

 

Agak ganjil,  Abu Salmah cuba mencari justifikasi tentang kontradiksi hadith Abu Hurairah tersebut. Walau bagaimanapun, satu ungkapan yang masyhur menyebutkan:"Apabila seseorang itu menyukai Abu Hurairah, maka ia akan cenderung menjadi lupa."

 

Pengakuan Abu Hurairah:

Amat aneh sekali apabila Abu Hurairah sendiri membuat pengakuan bahwa beliau telah meriwayatkan sebilangan hadith dari Nabi SAW tanpa mendengar sendiri dari Nabi SAW.

Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan satu peristiwa dalam Musnadnya:

"……….dan Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadith dan orang yang mendengarnya bertanya kepada beliau:

"Adakah ini dari Nabi SAW atau dari kantung kamu sendiri?"

Abu Hurairah berkata:

"Ini adalah dari kantungku sendiri."

 

Bukhari meriwayatkan peristiwa tersebut seperti berikut:

"Abu Hurairah ditanya:

"Adakah kamu mendengar sendiri dari Nabi SAW?"

Dia berkata:

"Tidak, ini dari kantungku sendiri."

 

Dalam riwayat yang lain dari Ahmad Hanbal, kami dapati:

"Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadith seolah-olah beliau sendiri mendengar dari Nabi SAW tetapi pada akhirnya beliau mengaku bahwa itu adalah dari kantungnya sendiri."

 

2) Abdullah bin Amru al-As, Tokoh Terkemuka Periwayat Hadith Israiliyyat:

 

Abdullah bin Amru al-As (meninggal pada tahun 65 Hijrah) dianggap sebagai salah seorang sahabat Nabi SAW dan disebabkan beliau mewarisi harta yang banyak dalam bentuk emas dari Mesir dari bapanya (Amu al-As), beliau dikenali sebagai salah seorang putera hartawan di kalangan sahabat-sahabat. Beliau memahami bahasa Suryani (Syriac) yaitu bahasa asal Kitab Taurat.

 

Dalam Peperangan Yarmuk, beliau mengetuai bala tentera bapanya sebagai pemegang panji-panji dan dia telah memenuhkan belakang dua ekor unta dengan buku-buku Yahudi dan Kristian (kitab-kitab tersebut diambil sebagai harta rampasan perang).[7]

Dhahabi berkata:

"Abdullah telah meriwayatkan dari ahli kitab. Beliau telah mempelajari buku-buku tersebut dan menunjukkan minat yang mendalam terhadapnya."[8]

Ibn Hajar dalam syarahnya tentang Sahih Bukhari berkata:

"Abdullah, dalam penaklukan Damsyik, telah memenuhkan belakang unta dengan buku-buku Yahudi dan Kristian sebagai rampasan perang. Beliau membacanya dengan sungguh-sungguh dan meriwayatkan hadith-hadith berasaskan dari kitab tersebut. Lantaran itu tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan Tabi'in mengelakkan diri dari mengambil hadith-hadith yang diriwayatkan olehnya."

 

Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal kami dapati:

"Seorang lelaki datang menemui Abdullah dan berkata:

"beritahukan kepadaku apa yang telah engkau dengar dari Nabi SAW dan jangan riwayatkan kepadaku cerita-cerita dari Taurat dan Injil."

 

Dalam riwayat yang lain, kami dapati:

"Abdullah diberikan amaran:

"Beritahukan kepadaku apa yang engkau dengar dari Nabi SAW dan jangan riwayatkan dari apa yang kamu dapati dari timbunan (kitab yang kamu isikan) di belakang unta di Yarmuk."

 

Para ahli hadith telah mengkelaskan riwayat-riwayat tersebut sebagai "Israiliyyat" karena ia berasal-usul dari kitab Taurat atau sumber-sumber Yahudi.

 

Dalam hadith-hadith yang diriwayatkan oleh mazhab selain dari Ahlul Bait AS, terdapat banyak riwayat hadith yang menyebutkan Allah SWT mempunyai tubuh (bentuk). Riwayat-riwayat ini jelas menunjukkan ia datang dari sumber Yahudi dan kami banyak menemuinya dari riwayat Ka'b al-Ahbar atau Abu Hurairah. Kami akan membincangkan perkara itu pada bab yang akan datang dengan lebih terperinci.

 

3) Maqatil b. Sulayman Balkhi:

 

Beliau berasal dari Balkh. Beliau telah dibebaskan dari kabilah Azd dan kemudian mengambil nama Kunyah Abul Hassan. Ketika menetap di Basra dan Baghdad, beliau telah meriwayatkan beberapa hadith dari Nabi SAW dan terkenal sebagai salah seorang tokoh terkemuka dalam bidang al-Qur'an di kalangan bukan Mazhab Ahlul Bait AS.

Di antara kitab-kitab hasil karya beliau ialah:

1.     Tafsir al-Kabir - salinan kitab tulisan tangan ada di Mesir.

2.     Nawadir Tafsir.

3.     Al-Ayat al-Mutashabehat.

4.     Al-Nasikh wal-Mansukh.

5.     Al-Qira'at.

6.     Al-Ashbah wal-Nazair fil Qur'an al-Karim.

7.     Al-Jawabat fil-Qur'an.

 

Ibn Khaldun dalam biografinya tentang Maqatil, meriwayatkan dari Ibn Hibban bahwa:"Beliau sering menerima uraian tentang al-Qur'an dari Yahudi dan Kristian yang menafsirkanya mengikut kitab-kitab mereka."

 

Dan Ibn Khaldun menyatakan lagi:

"Maqatil adalah di antara yang menyatakan sifat-sifat manusia kepada Zat Allah dan ia juga sering berbohong ketika meriwayatkan hadith-hadith."[9]

 

 

Khateeb Baghdadi dalam Tarikh Baghdad berkata:

"Pada suatu hari, Muhammad bin Said Kalbi (wafat 156H) ketika dalam perjalanannya telah terserempak Maqatil dan mendengar beliau meriwayatkan hadith yang sanadnya sampai kepada al-Kalbi sendiri. Maka dia berkata:

"Wahai Maqatil! Aku adalah Muhammad bin Said Kalbi, dan aku tidak pernah meriwayatkan hadith-hadith seperti mana yang engkau sebutkan itu!"

Maqatil menjawab:

"Kami menghiaskan hadith-hadith kami dengan nama-nama periwayat hadith yang masyhur."

Maqatil bermaksud, beliau mengambil nama-nama tokoh hadith yang masyhur kepada hadith ciptaannya sendiri supaya ia diterima kesahihannya!

 

Muhamad bin Said Kalbi juga dilaporkan berkata:

"Maqatil telah dengan sengaja menyandarkan sanad hadith kepada saya secara palsu sedangkan saya tidak pernah menyebutkannya, dan beliau telah memasukkannya ke dalam Tafsirnya."

Khateeb Baghdadi dalam perbahasannya tentang Maqatil telah meriwayatkan satu peristiwa yang dilaporkan oleh dua orang:

"Kami bertanya kepada Maqatil tentang sanad sesuatu hadith, dan dia berkata:

"Aku mendengarnya dari Dhahhak."

 

Selepas beberapa hari berlalu, apabila kami bertanya kepadanya tentang sanad hadith yang sama beliau berkata:

"Aku mendengarnya dari Ata."

 

Pada peristiwa yang lain, beliau mengaitkan sanad hadith itu kepada Isa.

 

Selepas menyebutkan peristiwa ini, Khateeb Baghdadi melaporkan bahwa seseorang telah bertanya kepada Maqatil apakah beliau pernah menemui Dhahhak yang didakwanya sumber hadith tersebut.

 

Maqatil menjawab:"Benar!", ada pintu tertutup di antara aku dan dia!"

Baghdadi menerangkan bahwa maksud "pintu tertutup," yang dinyatakan oleh Maqatil itu adalah pintu kota Madinah tempat Dhahhak tinggal, dan Maqatil tidak pernah sampai ke sana.

 

Ibn Khallikan berkata:

"Dhahhak bin Mazahim yang dinyatakan oleh Maqatil dalam riwayat-riwayatnya telah meninggal dunia empat tahun sebelum Maqatil dilahirkan, dan telah dimakamkan di perkuburan Madinah!"

 

Kemudian beliau menambah:

"Maqatil meriwayatkan dari Mujahid sedangkan beliau tidak pernah menemuinya!"

 

Khateeb Baghdadi telah merekamkan satu anekdot tentang Maqatil. Beliau menulis:

"Seseorang telah datang bertanya Maqatil:

"Sahabatku ingin tahu warna bulu anjing Ashab al-Kahfi tetapi aku tidak ada jawabannya."

 

Maqatil lantas berkata:

"Beritahu kepadanya anjing itu mempunyai warna berbintik-bintik. Pasti tidak ada orang yang akan mempertikaikannya!"

 

Beliau kemudian melaporkan dari khalifah Mansur dan Mahdi Bani Abbasiyyah bahwa Maqatil pada suatu hari telah menawarkan kepada mereka untuk mencipta beberapa hadith yang memuji-muji leluhur mereka. Namun kedua-dua mereka itu menolaknya.[10]

 

Setelah meneliti secara ringkas beberapa buah kitab yang menggambarkan kehidupan Maqatil, kami dapati begitu banyak contoh-contoh pemalsuan dan penipuan. Maka kesimpulannya dapat kita buat terhadap Maqatil ialah dia seorang tokoh yang percaya kepada Zat Allah SWT mempunyai bentuk tubuh manusia. Beliau mempelajari tafsir al-Qur'an dari guru-guru Yahudi dan Kristian dan meriwayatkan kepercayaan mereka dalam Tafsirnya.  Namun demikian amat menakjubkan ulama dari kalangan mazhab bukan Ahlul Bait AS telah menunjukkan  sanjungan yang tinggi kepada Tafsirnya.

 

Ibn Khaldun berkata:

"Dalam disiplin ilmu Tafsir, semua orang tunduk kepada Maqatil bin Sulayman!"

 

Contoh-contoh kisah-kisah yang ditulis oleh Maqatil dalam dukungannya kepada khalifah:

 

Khateeb Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, melaporkan melalui sanad perawi yang sambung-menyambung:

"Maqatil berkata:

"Dhahhak telah meriwayatkan kepadaku dari Ibn Abbas bahwa Nabi SAW telah dinasihatkan oleh salah seorang sahabatnya untuk melantik seorang khalifah supaya ia diketahui umum, dan orang ramai akan merujuk urusan mereka kepadanya,"Kami tidak tahu apa yang akan berlaku selepas kamu wafat," kata mereka.

 

Nabi SAW menjawab:

"Jika aku melantik seorang yang akan memimpin kalian untuk taat kepada Allah, dan kalian ingkar kepadanya, maka kalian telah ingkar perintahku dan perintah Allah.

Sebaliknya jika orang yang dilantik itu memerintahkan kalian untuk melakukan dosa-dosa dan kalian taat kepadanya, maka kalian akan menuding kepadanya sebagai pemimpin Pada Hari Pembalasan. Tidak, aku tidak akan melakukan perkara itu - Aku akan menyerahkan perkara itu kepada Allah!"

 

Penilaian Tentang Hadith Di atas:

Hadith di atas telah dicipta oleh Maqatil untuk meyokong khalifah-khalifah yang mendakwa bahwa Nabi SAW tidak melantik penggantinya, sebaliknya umah Islam mempunyai hak untuk melantik khalifah.

 

Amat menarik sekali Khateeb telah memetik hadith tersebut dalam biografi Maqatil untuk membuktikan beliau tidak boleh dipercayai dan penipu. Khateeb berhujah bahwa Maqatil dengan beraninya telah mendakwa meriwayatkan hadith dari Dhahhak walaupun beliau tidak pernah bertemu dengannya. Dhahhak tinggal di Madinah, sedangkan Maqatil tidak pernah berpergian dari Khurasan ke Madinah. Pada kenyataannya Dhahhak telah meninggal dunia empat tahun sebelum Maqatil dilahirkan!

 

Selepas contoh di atas yang menunjukkan penyerapan pengaruh Yahudi dan Kristian ke dalam aqidah Muslim, kami rasa amatlah secocok mengambil dua contoh kisah dari kitab Taurat. Kisah-kisah ini akan dapat memperjelaskan lagi kepada kita untuk menilai aqidah yang bertentangan dengan Ahlul Bait AS khususnya yang berkait dengan Sifat-sifat Allah Yang Maha Suci.

 

1.    Penciptaan Adam:

Dalam Genesis, Bab I, ayat 27, digambarkan seperti berikut:

"27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.

 

Kisah ini berlanjutan menceritakan bahwa Nabi Adam as dan Hawwa di tempatkan di taman Eden. Kemudian Allah telah 'menyesatkan' mereka:

"Tetapi pohon ilmu yang mengandungi kebaikan dan kejahatan, janganlah kalian memakannya; karena pada hari kalian memakannya, kalian akan mati."[11]

 

1.       Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang didarat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular itu berkata  kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?"

2        Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan,

3        tetapi -tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman,     Allah berfirman: Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati."

4        Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali kamu tidak akan mati,

5        tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat."

6        Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya.

7        Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.

8        Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Allah, yang    berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk,    bersembunyilah manusia dan isterinya itu terhadap TUHAN Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.

9        Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman     kepadanya: "Di manakah engkau?"

10      la menjawab: "Ketika aku mendengar, bahwa Engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang;  sebab itu aku bersembunyi."

11      firman-Nya: "Siapakah yang memberitahukan kepadamu, bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon, yang Ku-larang engkau makan itu?"

12      Manusia itu menjawab: "Perempuan yang Kau-tempatkan di    sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan."

13      Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah kepada perempuan itu:    "Apakah yang telah kauperbuat ini?" Jawab perempuan itu: "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan."

14      Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu: "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan; dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu.

15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan    perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya;    keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan    meremukkan tumitnya."

16      Firman-Nya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu     mengandung akan Kubuat sangat banyak; dengan kesakitan  engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu."

17      Lalu firman-Nya kepada manusia itu: "Karena engkau    mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon, yang telah Ku-perintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah  seumur hidupmu:

18      semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu,     dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu;

19      dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai     engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau     diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi     debu."

20      Manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup.

21      Dan TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk     manusia dan untuk isterinya itu, lalu mengenakannya kepada    mereka.

22      Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah    menjadi seperti salah satu dari Kita, tahu tentang yang baik dan     yang jahat; maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan     tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya."

23      Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia    mengusahakan tanah dari mana ia diambil.

24      la menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden     ditempatkan-Nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. "[12]

 

2.    Ya'qub Bergulat Dengan Tuhan:

Pada suatu malam, Ya'qub bergulat dengan Tuhan sehingga terbit fajar, tetapi Tuhan tidak dapat mengalahkannya!

 

Yakub Bergulat dengan Allah (32:22-32)

22      Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua  isterinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok.

23      Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga     segala miliknya.

24      Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki  bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing.

25      Ketika orang itu melihat, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub,  sehingga sendi pangkal paha itu, terpelecok, ketika ia bergulat dengan orang itu.

26      Lalu kata orang itu: "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah     menyingsing." Sahut Yakub: "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku."

27      Bertanyalah orang itu kepadanya: "Siapakah namamu?"

          Sahutnya: "Yakub."

28      Lalu kata orang itu: "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang."

29      Bertanyalah Yakub: "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya: "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu   diberkatinyalah Yakub di situ.

30      Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya: "Aku telah    melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong!"

31      Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah     melewati Peniel; dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. ."[13]

 

Pengertian bagi kisah-kisah ini:

Terbukti bahwa Tuhan bagi golongan Yahudi adalah bersifat main-main dan cetek. Dia (Tuhan) menipu dan seperti manusia, dia menipu dan berbohong!

 

Dia berbohong kepada Nabi Adam AS apabila dia memberi amaran kepadanya supaya tidak memakan buah dari pohon larangan yang boleh menyebabkan kematiannya; dan seekor ular telah membuka rahasia pembohongan Tuhan itu kepada Nabi Adam AS, dan memujuknya supaya makan buah dari pohon larangan itu. Kemudian Nabi Adam AS menjadi seperti Tuhan yang mengetahui kebaikan dan kejahatan, kemudian apabila dia menyadari bahwa dia berada dalam keadaan telanjang, maka dia bersembunyi dari Tuhan!

Kisah-kisah ini adalah sesuatu yang tidak berasas di dalam kitab Taurat (yang telah diselewengkan itu).

 

a)     Yahudi:

Mereka bertanggungjawab melakukan penyelewengan dan sisipan kepada Taurat dan penyelewengan itu digambarkan dalam pandangan mereka tentang kehidupan dan budaya mereka. Mereka mendidik anak-anak mereka menggunakan cara-cara penipuan, pembohongan dan helah yang sama. Mereka beranggapan diri mereka anak-anak Bani Israel pernah menang gulat dengan Allah sebagai yang termaktub dalam ajaran Taurat yang turut mempengaruhi orang-orang Kristian mempercayai bahwa Tuhan umpama bapa yang mempunyai anak. Lebih penting lagi, mereka mendakwa diri mereka sebagai bangsa pilihan, maka mempunyai izin untuk mencapai matlamat mereka dengan apa juga cara termasuklah penipuan, dan pembunuhan.

Seterusnya disebabkan mereka percayai bahwa Nabi-nabi yang mengganas seperti yang dicatatkan dalam Bible,

"Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas dan Hazor dibakarnya."[14]

b)     Kristian

Justeru, satu rumusan dapat dibuat bahwa kepercayaaan anthromorphisme (banyak tuhan) sebagaimana dalam ajaran Taurat mempengaruhi penganut Kristian bahwa Tuhan-tuhan umpama bapa yang mempunyai anak. Di Eropah, di mana agama Kristian dianuti oleh mayoritas masyarakat dan kitab Perjanjian Lama (Old Testament) dipakai sebagai kitab pertama dalam Bible, kelahiran dan penyebaran fahaman materialisme turut disebabkan oleh cerita-cerita yang tidak dapat diterima oleh golongan intelektual.

 

c)     Umat Islam:

Di kalangan umat Islam terdapat dua mazhab pemikiran yang besar. Satu mazhab bergantung kepada Ahlul Bait AS dan yang satu lagi bercanggah dengan mereka. Mazhab tersebut bolehlah disebutkan sebagai mazhab pemerintah atau khalifah. Mazhab pemerintah atau khalifah ini mempunyai aqidah tentang zat Allah dalam bentuk fizikal, seperti bentuk manusia. Kentara sekali idea ini diperoleh dari ajaran Yahudi dan kami akan membahaskannya dalam bab-bab yang akan datang. Insya Allah.

 

 [1] Lihat Tafsir Ibn Kathir, hlm 4-17

[2] Al-Tabari (Edisi Eropah) - Jilid  I/62/63

[3]  Lihat al-Gharaat oleh Thaqafi dan juga Syarh Nahjul Balaghah oleh Ibn Abil Hadid

[4]  Lihat Musnad Ahmad bin Hanbal.

[5]  Tadkhiratul Huffaz oleh Dhahabi

[6]  Tarikh Ibn Kathir - 8/109

 

[7] Usud al-Ghabah -3/234 dan Fathul Bari -1/166

[8] Musnad Ahmad Hanbal -2/195,202,,203,209

[9]  Lihat Wafayat al-Ay'an.

[10]  Lihat Tarikh Baghdad.

[11] Genesis 2, Ayat 17

[12]  Petikan daripada Genesis 3.

[13] Genesis 33.

[14] Yoshua 11: 11

Baca kisah tersebut seperti di bawah:

11:1. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab, raja Madon, dan kepada raja negeri Simron, kepada raja negeri Akhsaf,

11:2 serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di Pegunungan, di Araba-Yordan di sebelah selatan Kinerot, di Daerah Bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat,

11:3 yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan dan orang Hewi di kaki gunung Hermon, di tanah Mizpa.
11:4 Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta.

11:5 Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel.

11:6 Lalu TUHAN berkata kepada Yosua: "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini Aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api."

11:7 Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom, dan menyerbu mereka.

11:8 Dan TUHAN menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon-Besar dan sampai Misrefot-Maim, dan sampai lembah Mizpa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorangpun dari mereka yang dibiarkan lolos.
11:9 Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya: kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api.

11:10. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hazor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu.

11:11 Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas dan Hazor dibakarnya.

11:12 Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba TUHAN itu.
11:13 Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel, hanya Hazor saja yang dibakar oleh Yosua.

11:14 Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas.

11:15. Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, hamba-Nya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua dan seperti itulah dilakukan Yosua: tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

11:16 Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh Tanah Negeb, seluruh tanah Gosyen, Daerah Bukit, serta Araba-Yordan, dan Pegunungan Israel dengan tanah rendahnya;
11:17 mulai dari Pegunungan Gundul, yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal-Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya, dan dibunuhnya.

11:18 Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu.

11:19 Tidak ada satu kotapun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain dari pada orang Hewi yang diam di Gibeon itu, semuanya telah direbut mereka dengan berperang.
11:20 Karena TUHAN yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas, dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

11:21 Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua.

11:22 Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel; hanya di Gaza, di Gat dan di Asdod masih ada yang tertinggal.

11:23 Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan TUHAN kepada Musa. Dan Yosuapun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang.

 

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | MusrinSalila Template | Galeri Tinangkung
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2012. Galeri Tinangkung - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by MusrinSalila Template