Headlines News :
Home » » RASULULLAH SAW TIDAK BERMUKA MASAM

RASULULLAH SAW TIDAK BERMUKA MASAM

Written By Musrin Salila on Jumat, 09 April 2010 | 08.48

Surah 80 (Abasa)

Dengan nama Allah yang amat Pemurah lagi amat Mengasihani.

80:1      Dia (seorang pembesar Umayyah) berkerut muka (bermuka masam) dan berpaling (sedang dia bersama nabi).

80:2      Karena telah datang kepadanya seorang buta (Ibn Um-Maktoom).
80:3 Tahukah kamu barangkali dia (si Buta) ingin membersihkan dirinya (dari dosa).

80:4      Atau dia (ingin) mendapat pengajaran (dari Rasul SAW) lalu pengajaran itu memberikan manfa'at kepadanya?

80:5      Adapun orang (ketua Umayyah) yang menganggap dirinya serba cukup [kaya],

80:6      maka kamu melayaninya

80:7      Padahal tidak ada (celaan) ke atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman),

80:8      Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera,

80:9      Dan dia takut (kepada Allah),

80:10    maka kamu mengabaikannya,

80:11 Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.

 

          Peristiwa pada turunnya surah ini adalah suatu kejadian sejarah. Suatu ketika Nabi [SAW] bersama beberapa pembesar Quraish yang kaya dari kaum Umayyah, diantara mereka adalah Uthman bin Affan, yang menjadi khalifah kemudiannya. Sedang nabi menyampaikan peringatan kepada mereka, Abdullah Ibn Umm Maktoom yang buta dan seorang dari para sahabat nabi [SAW] datang berjumpa dengan baginda. Nabi  menyambutnya dengan hormat dan mendudukkannya dekat dengan baginda. Bagaimanapun baginda tidak terus menjawab soalan yang ditanyakan olehnya, karena baginda sedang bercakap dengan pembesar Quraish.

          Oleh karena Abdullah miskin dan buta, pembesar Quraish memandang rendah kepadanya, dan tidak suka kepada sanjungan dan kehormatan yang diberikan kepadanya oleh nabi [SAW]. Mereka juga tidak suka dengan kehadiran sibuta diantara mereka, dan menganggu perbualan mereka dengan nabi [SAW]. Akhirnya seorang dari pembesar Umayyah [yaitu Uthman bin Affan] berkerut muka pada Abdullah dan berpaling dari dia. 

          Perbuatan pembesar Quraish ini telah membuat Allah murka, dan Dia telah menurunkan Surah 80 [Abasa] melalui Jibril pada masa itu juga. Surah ini menyanjung kedudukan Abdullah walaupun dia miskin dan buta. Di dalam 4 ayat pertama, Allah mengecam tindakkan buruk pembesar Quraish. Dan di dalam ayat-ayat yang berikutnya, Allah memperingatkan nabiNya [SAW] bahwa menyampaikan kepada yang kafir tidaklah perlu jika si kafir tidak berhasrat untuk membersihkan diri dan menyakiti pula orang yang beriman, karena tidak mempunyai kekayaan dan kesehatan [cacat].

          Terdapat beberapa pengulas sunni yang meletakkan moral nabi [SAW] jauh lebih rendah dibawah purata manusia umum, dan menuduh baginda menghina Abdullah, dan dengan itu, mereka cuba mengatakan bahwa baginda tidak terlepas dari bermoral dan berkelakuan yang rendah.

Sedangkan yang menghina si miskin adalah si pembesar Umayad yang masih bukan muslim, atau baru sahaja mengabungkan diri dengan para sahabat  [yaitu Uthman]. Dan bahkan sebahagian manusia demi untuk membersihkan nama Uthman dari perangai yang sedemikian, telah tidak teragak-agak menuduh nabi [SAW] pada kelakuan tersebut, dan dengan itu telah merendahkan moral nabi dan memuji Uthman. Memutar belitkan kejadian yang sedemikian telah dilakukan oleh Umayad semasa pemerintahan mereka, melalui Penyampai yang digajikan. Telah diketahui umum bahwa Umayad adalah musuh keluarga nabi [SAW] dan juga Islam, dengan itu, tidak wajarlah bagi ketua mereka, Uthman, telah diberikan teguran di dalam al-Quran, dari itu para ulama yang berkerja untuk Umayad telah disuruh menulis yang ayat itu telah diwahyukan pada menegur nabi [SAW], bukannya Uthman. Pendustaan secara terang-terangan ini adalah untuk memelihara kemuliaan Uthman dengan harganya pada menghina ketua para-para nabi.

 

Ini adalah pendapat dari sebahagian pengulas Sunni:

Telah dikatakan bahwa ayat ini diturunkan mengenai Abdullah Ibn Maktoom, dia adalah Abdullah Ibn Shareeh Ibn Malik Ibn Rabi'ah al-Fihri dari suku Bani 'Amir Ibn Louay. Para mufassir banyak meriwayatkan bahwa ketika itu dia datang kepada Pesuruh Allah apabila baginda sedang cuba menyampaikan dakwah Islam kepada manusia-manusia itu: al-Walid bin al-Mughirah, Abu Jahl Ibn Husham, al-Abbas Ibn Abd al-Muttalib, Umayyah bin Khalaf, Utbah dan Syaibah. Si buta itu berkata: `Wahai Pesuruh Allah, bacakan dan ajarkan kepada ku, apa-apa yang Allah telah ajarkan kepada kamu.' Dia berterusan memanggil kepada nabi dan mengulangi permintaannya, dengan tidak diketahuinya bahwa nabi sedang sibuk mengadap mereka-mereka yang lain, sehinggalah kebencian kelihatan pada wajah pesuruh Allah karena telah diganggu. Nabi berkata kepada dirinya bahwa pembesar-pembesar ini akan berkata, yang pengikutnya adalah orang-orang buta dan juga hamba abdi, maka baginda berpaling dari diri dia [si buta], dan menghadap kepada pembesar-pembesar yang dengannya baginda berbicara. Kemudian ayat itu diwahyukan.

          Selepas itu Rasulullah [SAW] akan selalu melayaninya dengan baik dan jika baginda melihatnya, baginda akan berkata, kesejahteraan bagi dirinya yang mana Tuhanku telah menegur ku dengan dirinya.' Baginda akan bertanya jika dia memerlukan apa-apa, dan dua kali dia ditinggalkan di Madinah sebagai pemangku baginda ketika ada peperangan.

          Ulasan oleh sunni yang diatas telah juga dinyatakan di dalam "al-Durr al-Manthoor", oleh al-Suyuti, dengan ada sedikit perbezaan. Abul Ala Maududi seorang lagi pengulas al-Quran dari sunni, yang mempunyai pandangan sederhana. Ini ada perterjemahannya untuk ayat 80:17 :

-Disini kecaman telah ditujukan terus kepada yang kafir, yang tidak mengindahkan kepada pengkhabaran kebenaran. Sebelum ini, semenjak mula surah sehingga ke ayat 16, ianya ditujukan walaupun kelihatan kepada nabi [SAWs], tetapi yang sebenarnya bertujuan mengecam mereka yang kafir. (Rujukan: Tafsir al-Quran, oleh Abul Ala Maududi, halaman 1005, dibawah ulasan ayat 80:17 (Islamic Publications (Pvt.), Lahore)


          Bagaimanapun, yang sebenarnya, al-Quran TIDAK memberikan sembarang bukti bahwa orang yang berkerut muka pada si Buta adalah nabi [SAW], dan tidak juga mengatakan kepada siapa ditujukan.

Di dalam ayat al-Quran di atas Allah awj TIDAK mengatakan kepada nabi sama ada dengan nama atau darjah [yaitu Wahai Muhammad, atau Wahai Nabi atau Wahai Rasul] Lebih-lebih lagi terdapat pertukaran gantinama `dia' di dalam dua ayat pertama kepada `kamu' di dalam ayat yang berikutnya di Surah tersebut. Allah TIDAK mengatakan: 

‘Kamu berkerut muka (bermuka masam) dan berpaling'. Bahkan Allah berfirman:

80:1      Dia (seorang pembesar Umayyah) berkerut muka (bermuka masam) dan berpaling (sedang dia bersama nabi).

80:2      Karena telah datang kepadanya seorang buta (Ibn Um-Maktoom).

80:3      Tahukah kamu barangkali dia (si Buta) ingin membersihkan dirinya (dari dosa).

              Walaupun jika kita menganggap bahwa `kamu' di dalam ayat yang ketiga ditujukan kepada nabi [SAW], maka dengan ini jelaslah dari tiga ayat yang diatas bahwa perkataan `dia' [orang yang berkerut muka] dan `kamu' menunjukkan dua individu yang berlainan. Dua ayat yang berikutnya juga menyokong kata-kata itu:

 

80:5      Adapun orang (ketua Umayyah) yang menganggap dirinya serba cukup [kaya],

80:6      maka kamu melayaninya

80:7     Padahal tidak ada (celaan) ke atasmu kalau dia tidak membersihkan diri  

            (beriman).
         

Dari itu orang yang berkerut adalah yang lain (bukan) dari nabi sendiri disebabkan oleh perbezaan yang nyata diantara `dia' dengan `kamu'. Di dalam ayat 80:6 Allah berfirman kepada nabiNya [SAW] dengan mengatakan bahwa, menyampaikan kepada ahli Quraish yang sombong, yang berkerut muka kepada si Buta tidak ada faedahnya, dan tidak perlu diutamakan dari menyampaikan kepada sibuta, walaupun si buta datang kemudian. Sebabnya adalah, menyampaikan kepada sesaorang yang tidak mahu mensucikan dirinya [sehinggakan dia berkerut muka kepada orang yang beriman] tidak akan ada hasilnya.

          Namun demikian tidaklah juga mungkin dhamir mukhatab (lawan bicara) ayat ini ditujukan kepada Rasulullah [SAW] sebab beliau [SAW] baru sahaja mendapatkan wahyu dari Allah SWT dalam Surah 53: 33, supaya menjauhi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah dan mereka hanya menginginkan kehidupan duniawi sahaja. Ayat tersebut  menyatakan: "Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling ?(Apa-raaitalazhi tawalla)". Mustahil peringatan ini di langgar oleh Nabi [SAW]. Apabila ditinjau dari ilmu nahu, maka mendahulukan harf jarr atau isim majrur memiliki arti pengkhususan (ikhtisah). Maka lebih 
layaklah jika dhamir ayat di atas ditujukan khusus kepada pembesar Quraisy berkenaan yaitu al-Walid bin Mughirah yang terkenal mempunyai motivasi seperti itu.
          Lebih-lebih lagi, berkerut muka bukanlah dari keperibadian atau tingkah laku nabi [SAW], walaupun terhadap musuhnya, apa lagi jika terhadap mereka yang beriman yang ingin mendapat petunjuk! Sesaorang mungkin boleh bertanya, bagaimana nabi [SAW] yang telah dikirimkan kepada manusia sebagai RAHMAT boleh berkelakuan dengan begitu keji, sedangkan orang yang mempunyai iman yang sederhana, tidak berperangai dengan yang sedemikian? Tuduhan itu juga bertentangan dengan keterangan mengenai moral dan etika suci nabi [SAW] yang dikatakan oleh Allah sendiri:


`Sesungguhnya kamu (Muhammad SAW) mempunyai akhlak yang amat agung  (khuluqin-azim).' [68:4]

          Sesaorang yang menghina orang lain tidak berhak kepada pujian tersebut. Telah dipersetujui Surah al-Qalam [68] diwahyukan sebelum Surah Abasa [80]. Bahkan ianya telah diwahyukan selepas Surah Iqra' [96 surah yang pertama diwahyukan] Bagaimana boleh diterima bahwa Allah menganugerahkan kebesaran terhadap makhlukNya pada permulaan kenabiannya, mengatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang termulia, dan kemudiannya berpatah balik mengecam dan mengkritik dia terhadap sesuatu tindakkan kesalahan dari dia yang tidak bermoral.


Juga Allah SWT berfirman:

`Dan berilah peringatan saudara terdekat, dan berlemah lembutlah kepada mereka yang mengikut kamu dari kalangan yang beriman.' [26:214-215]

          Telah diketahui bahwa ayat ini diwahyukan pada permulaan islam di Makah. Ayat yang sama juga boleh didapati pada penghujung ayat 15:88. Allah yang maha berkuasa, telah berkata lagi:

`Maka sampaikanlah secara terbuka apa yang kamu diperintahkan dan berpalinglah dari mereka yang musyrik.' [15:94]


          Baginda telah diarahkan untuk berpaling dari mereka yang kafir di dalam ayat itu, yang diketahui telah diwahyukan pada permulaan `panggilan terhadap Islam.' [selepas tempuh secara rahsia pada mulanya]


          Bagaimana boleh kita gambarkan bahwa setelah segala arahan disampaikan pada permulaannya, nabi yang agung dan mulia boleh membuat kesalahan sehingga memerlukan kenyataan pada membetulkan baginda?
         Para pentafsir al-Quran dari mazhab Ahlul-Bayt berhujah bahwa, bahkan persoalan pada ayat ketiga dan keempat pada surah tersebut mengenai keraguan terhadap Abdullah mendapat faedah atau tidak dari berkata-kata dengan nabi [SAW], telah terdapat di dalam fikiran seorang dari mereka yang belum memeluk Islam, yang tidak tahu akan keajaipan sinaran cahaya terhadap Islam. Ini tidak pernah berlaku di dalam fikiran nabi [SAW] yang telah dihantar untuk menyampaikan keimanan kepada setiap seorang dan semuanya, tidak kira apa juga kedudukan mereka di dalam kalangan manusia. Berdasarkan kepada itu, 
mereka merumuskan bahwa perkataan `kamu' pada ayat ketiga masih tidak ditujukan kepada nabi, bahkan ianya menunjukkan kepada salah seorang dari Umayad yang hadir, dan bahwa TIADA dari empat ayat pertama, dari surah tersebut [80:1-4] mengatakan kepada nabi [SAW] walaupun ayat yang kemudiannya dikatakan kepada nabi [SAW].

          Mereka yang biasa dengan bahasa al-Quran dan membaca al-Quran Arab yang asal, sudah pasti tahu dengan tata cara penulisan al-Quran pada pertukaran diantara orang pertama, kedua dan ketiga. Terdapat banyak ayat di dalam al-Quran; Allah terus sahaja menukarkan terhadap yang diperkatakan, dan dengan begitu, biasanya tidak mudah untuk menentukan siapa yang diperkatakan, apabila nama mereka yang diperkatakan tidak disebutkan. Itulah makanya nabi telah mengarahkan kita untuk merujuk kepada Ahlul-Bayt [as] untuk penghuraian ayat-ayat al-Quran, oleh karena mereka `mempunyai pengetahuan yang mendalam' [3:7] dan adalah juga `Orang yang Mengetahui' [16:43; 21:7] dan mereka adalah orang yang telah disucikan, yang telah memahami pengertian maksud al-Quran [56:79]

Telah dikatakan bahwa Imam Jafar al-Sadiq [as] sebagai berkata:
Ia telah diwahyukan mengenai seorang dari kaum Umayyah, dia berada bersama nabi [SAW], kemudian Ibn Umm-Maktoom datang, apabila dia melihat beliau, dia mengejinya; menjauhkan diri, mengerutkan muka (bermuka masam) dan berpaling darinya. Maka Allah telah mengatakan, apa yang tidak disukaiNya dari tindakkan Umayyah itu.


Di dalam Tafsir Sayyid Shubbar, telah dikatakan dari al-Qummi bahwa:
Ayat itu telah diwahyukan mengenai Uthman dan Ibn Umm-Maktoom, dan dia seorang buta. Dia datang kepada Pesuruh Allah [SAW], sedang baginda bersama sekumpulan para sahabat, dan Uthman ada bersama. Rasul memperkenalkan beliau kepada Uthman, dan Uthman berkerut muka dan berpaling.

Allah yang maha berkuasa berfirman di dalam al-Quran mengenai Muhammad SAW bahwa:

`Tidak dia berkata-kata dari kehendaknya. Itu adalah wahyu yang telah disampaikan.' [53:3-4]


          Jadi bagaimana nabi [SAW] boleh mengatakan sesuatu yang menghinakan jika segala perkataannya adalah wahyu atau ilham dari Allah? !!!! Nabi TIDAK PERNAH berkata-kata dari kehendaknya. Yang menariknya adalah, ulama sunni mengesahkan bahwa Surah Abasa [80] telah diwahyukan SELEPAS surah al-Najm [53] dimana ianya telah mengatakan bahwa nabi TIDAK PERNAH berkata-kata dari kehendaknya.


          Juga ayat 33:33 dari al-Quran mengesahkan bahwa Ahlul-Bayt adalah sempurna bersih dan suci. Kita semua tahu bahwa kemuliaan nabi jauh lebih tinggi dari keluarganya. Dia juga terjumlah di dalam ahlul-Bayt. Jadi bagaimana dia boleh menyakiti orang yang beriman dan terus mengekalkan kesuciannya???
          Seandainya masih ada lagi tanggapan bahwa ayat itu ditujukan kepada Nabi [SAW] - silahkan perhatikan di dalam ayat yang diwahyukan di mana Allah berfirman:
80:7 Padahal tidak ada (celaan) ke atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).
          Maka perkataan diatas `tidak ada (celaan)' berarti bahwa apa yang nabi lakukan bukanlah satu kesalahan. 

          Juga apabila Allah berfirman: Menyampaikan kepada mereka, tidaklah perlu JIKA pembesar Quraish itu tidak mahu mensucikan diri. Pada mulanya Nabi [SAW] tidak tahu bahwa ketua kaum Quraish akan mengerutkan muka pada si Buta, dengan itu, syarat `jika' belum dilaksanakan, dari itu nabi perlulah menyampaikan peringatan sebelum peristiwa mengerutkan muka itu berlaku [karena nabi sedang berucap dengan Quraish apabila si buta sampai].

Dan sebaik sahaja pembesar Quraish mengerutkan muka, nabi berhenti dari menyampaikan peringatan, dan ayat itu diwahyukan. Sebagaimana yang kita boleh lihat, apa yang nabi [SAW] lakukan adalah melaksanakan tanggong jawabnya saat demi saat.

          Peringatan itu adalah untuk masa hadapan, sebagaimana dengan ayat al-Quran yang lain dimana Allah mengingatkan rasulNya bahwa tidaklah perlu bersusah yang amat sangat di dalam memberikan petunjuk kepada manusia, oleh karena sebahagian dari mereka tidak akan dapat petunjuk, dan rasul tidaklah perlu bersusah hati mengenainya.

          Sebagai rumusannya, kami telah berikan keterangan dari al-Quran, Hadith, Sejarah dan Nahu Arab, untuk menyokong fakta bahwa pada permulaan ayat dari surah tersebut TIDAKLAH merujuk kepada nabi Muhammad [SAW] dan orang yang mengerutkan muka pada si buta bukanlah nabi [SAW]. Kami juga menyatakan bahwa ayat 80:5-11 adalah peringatan untuk waktu yang akan datang kepada nabi Muhammad bahwa menyampaikan kepada mereka yang kafir tidak akan berhasil, jika yang kafir tidak mahu mensucikan dirinya dan apabila sikafir menghina mereka yang beriman karena tidak punya harta dan kurang kesihatan [cacat].


Ulasan Tambahan:

          Seorang saudara dari golongan sunni mengatakan bahwa, ulama tafsir menulis, surah 80 telah diwahyukan selepas nabi cuba untuk menyakinkan empat orang Quraish yang terkemuka untuk memeluk Islam yaitu Utbah Ibn Rabi'ah, Abu Jahl (Amr Ibn Hisham), Umayyah Ibn Khalaf, dan saudaranya, Ubayy [tidak ada disebut Uthman Ibn Affan]. Lebih lagi, al-Qurtubi menyebut di dalam buku Tafsirnya bahwa ayat itu adalah ayat Madina [diwahyukan di Madinah] bererti bahwa Uthman telah memeluk Islam pada ketika itu.


          Jawaban saya adalah seperti berikut: Kesemua Muslim telah bersetuju bahwa Surah Abasa [80] telah diwahyukan di Makah lama sebelum penghijrahan nabi ke Madinah. Lebih menarik lagi mereka telah mengesahkan bahwa Surah Abasa [80] telah diwahyukan `SEJURUS SELEPAS' Surah al-Najm [53] dimana Allah berkata nabi tidak berkata-kata dari kehendaknya!!! Sekali lagi berdasarkan dari sunni, Surah al-Najm adalah surah al-Quran yang ke 23 diwahyukan dan Surah Abasa adalah surah yang ke 24, dan keduanya adalah surah Makah yang terawal. Mungkin, apa al-Qurtubi telah sebutkan hanya sekadar untuk 
memalingkan perhatian umum dari isu Uthman yang ditegur di dalam surah tersebut, dan dengan itu menyelamatkan kehormatannya dengan mengalihkan tuduhan itu kepada nabi [SAW]


          Satu lagi kecacatan yang terdapat di dalam kenyataan diatas tadi adalah, bahwa dia berkata seorang dari pembesar Quraish itu adalah Abu Jahl. Apa yang Abu Jahl buat di Madinah? Tidakkah kamu tahu, wahai saudara, bahwa Abu Jahl tinggal di Makah, dan seorang dari musuh utama nabi, dan tidak pernah berpindah ke Madinah untuk bertemu nabi, dan dia diantara mereka yang terbunuh di Peperangan Badr.

          Mereka yang lain yang disebutkan dilaporan yang diatas: Utbah dan Umayyah juga terbunuh bersama ketua mereka, Abu Jahl, di dalam Peperangan Badr.

Tiada dari mereka yang mempunyai peluang untuk bertemu dengan nabi [setelah penghijrahan nabi] melainkan di medan peperangan di Badr di mana jasad mereka telah dibawa keperigi yang terkenal itu.

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | MusrinSalila Template | Galeri Tinangkung
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2012. Galeri Tinangkung - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by MusrinSalila Template