Headlines News :
Home » » Khotbah Terakhir Rasulullah

Khotbah Terakhir Rasulullah

Written By Musrin Salila on Jumat, 09 April 2010 | 08.55

KHUTBAH RASULULLAH S.`A.W. DI GHADIR KHUM

MENURUT CATATAN AL-ALLAMAH AL-TABARSI

Pengenalan.

 

Khutbah atau Hadis Nabi (s.`a.w.) di Ghadir  Khum yang  terletak  sejauh tiga batu dari Juhfah  berhampiran  Rabigh selepas  beliau kembali mengerjakan haji terakhir pada 18hb.  Dhul-Hijjah  tahun  10 Hijrah, telah diriwayatkan  oleh  para  ulama  Islam  di  setiap peringkat,  kerana ia  merupakan  khutbah  Nabi (s.`a.w.) terakhir yang memusatkan kepada konsep imamah (kepemimpinan)  selepas beliau, di hadapan lebih seratus ribu para  sahabat-nya[1].

 

Di hari itu Jibrail `a.s memerintahkan Nabi (s.`a.w.) supaya mengisytiharkan   kepada  para  sahabatnya  bahawa  `Ali   adalah imam/khalifah selepas beliau. Pada  mulanya  beliau  keberatan  untuk   mengisytiharkannya kerana  khuatir  kebanyakan para  sahabatnya  akan  menentangnya.

Beliau sendiri menerangkan kedudukan umatnya pada masa itu  sebagaimana  beliau bersabda: Aku telah memohon maaf  kepada  Jibrail lantaran  aku  tidak menyampaikannya kepada  kalian,  kerana  aku mengetahui  betapa sedikitnya  orang yang bertakwa[2], betapa  ramainya  orang yang munafik[3], bersandarkan Islam yang disifatkan oleh Allah A.W di dalam kitab-Nya "Mereka mengucap dengan lidah mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka" (Surah al-Fath 48: 11)[4]. Malah  mereka melontar kata-kata kesat  terhadap  Rasulullah (s.`a.w.)  dan menyakiti hati beliau.  Peristiwa  tersebut  masih segar di dalam ingatan Rasulullah (s.`a.w.).  Justeru itu  beliau bersabda:  "Jika aku mahu, aku akan menyebutkan nama-nama  mereka atau menunjukkan mereka kepada kalian"[5].

 

Ini menunjukkan  bahawa orang-orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah (s.`a.w.) masih  ada di  hadapannya.  Tetapi beliau tidak mahu melakukannya kerana  ia tidak diizinkan oleh Allah A.W. Di hari itu cuaca panas terik, sekiranya daging dicampak  ke tanah nescaya ia akan masak.  Nabi (s.`a.w.) memerintahkan mereka supaya  menyusun batu seperti mimbar. 

Kemudian diteduhi kain  di atasnya. Manakala mereka berhimpun, beliau  memberi  khutbahnya yang  paling bersejarah dengan menguatkan suaranya  supaya  dapat didengari oleh lebih seratus ribu kaum muslimin.  Selepas  memuji Allah  A.W.,  beliau mengisytiharkan  kepada umatnya  ketika  itu tentang  kematiannya  seraya bersabda: "Aku  telah  dipanggil  dan hampir aku menyahutinya dan denyutan jantung hatiku kian memuncak di hadapan kalian".  Kemudian beliau mengangkat tangan `Ali  `a.s sehingga   orang  ramai  melihat  keputihan   ketiak   Rasulullah(s.`a.w.)  sambil bersabda: "Wahai manusia!  Tidakkah  aku  lebih aula  daripada diri kalian? 

Mereka menjawab: Ya! wahai  Rasulullah.  Beliau bersabda: Wahai Tuhanku, siapa yang aku telah menjadi  maulanya, maka ini `Ali maulanya.  Wahai  Tuhanku,  cintailah orang yang mewalikannya dan musuhilah orang yang memusuhinya"[6].

 

Justeru itu, khutbah/hadis Rasulullah (s.`a.w.) di Ghadir Khum dan lain-lain merupakan penjelasan kepada konsep imamah di dalam al-Qur’an itu sendiri. Di dalam al-Qur'an konsep imamah[7] terbahagi  kepada dua.  Pertama, konsep imamah yang membawa  manusia  ke syurga di mana imamahnya (kepemimpinannya) adalah sejajar  dengan al-Qur'an. Di antaranya telah diterangkan di dalam surah al-Anbiya' 21: 73  "Kami telah menjadikan mereka para  imam  (pemimpin-pemimpin) yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyukan  kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan solat,  menunaikan  zakat dan hanya kepada Kamilah mereka selalu  menyembah".

 

FirmanNya di dalam Surah al-Baqarah 2: 124 "Sesungguhnya Aku akan menjadikan  kamu imam bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim  berkata:(Dan saya mohon jawatan imam itu) dari keturunanku.  Dia  berfirman: Janjiku (ini) tidak termasuk orang yang zalim".  Justeru itu orang  yang zalim tidak sah menjadi imam (pemimpin)  menurut  al-Qur'an.

Dan firmanNya di dalam Surah Yunus 10: 35 "Maka apakah orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti  ataukah orang  yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali  apabila  diberi petunjuk?   Mengapa  kamu berbuat  demikian?   Bagaimanakah  kamu mengambil keputusan? Ini  bererti  para  pemimpin  selepas  Rasulullah  (s.`a.w.) mestilah terdiri dari mereka yang tidak melampaui perintah  Allah dan Rasul-Nya, kerana mereka merupakan Uli l-Amr yang wajib ditaati oleh umat sebagaimana firmanNya Surah al-Nisa' 4: 59 "Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Uli l-Amr di kalangan kamu". Kedua: Imamah yang menyeru manusia kepada neraka.  Di antaranya sebagaimana diterangkan di dalam surah al-Qasas 28: 41  "Dan Kami  jadikan mereka para imam (pemimpin-pemimpin)  yang  menyeru(manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan dibantu".

 

 Dan firmanNya Surah al-Ahzab 33: 67 "Dan mereka berkata: Ya,Tuhan  kami, sesungguhnya kami telah  mentaati  pemimpin-pemimpin dan  pembesar-pembesar  kami, lalu mereka menyesatkan  kami  dari jalan yang benar".Kedua-dua  konsep  imamah  tersebut  telah  dijelaskan  oleh Rasulullah(s.`a.w.) di dalam khutbahnya di Ghadir Khum  dan  ditempat-tempat  lain.   Justeru itu beliau  tidak  mengabaikannya[8] kerana kepemimpinan (imamah) adalah asas bagi kesempurnaan  agama Islam.

 

Terjemahan Teks Hujjah

 

Di  sini akan diperturunkan teks khutbah/hadis  Ghadir  Khum sebagaimana  diriwayatkan  oleh Abu Mansur Ahmad b. `Ali  b.  Abi Talib  al-Tabarsi[9], ulama Mazhab Ja`fari abad keenam  hijrah  di mana  sanadnya bersambung dengan Imam Muhammad al-Baqir  b.  Imam Zain  al-`Abidin b. Imam Husain b. Imam `Ali b. Abi  Talib  `a.s. Untuk  membuktikan  kesahihannya, penulis  cuba  membuat  rujukan kepada buku-buku karangan para ulama Ahl al-Sunnah seperti  Sahih al-Bukhari, Sunan al-Nasa'i, Musnad Ibn Hanbal, Tarikh al-Tabari,Yanabi` al-Mawaddah, Kanz al-`Ummal, Tarikh al-Khulafa',  al-Durral-Manthur, al-Isabah, Tarikh Baghdad, Kifayah al-Talib,  Manaqibal-Khawarizmi, Tafsir al-Kabir, Ruh al-Ma`ani, Nur al-Absar,  Usdal-Ghabah, al-Isti`ab dan lain-lain.

Justeru itu khutbah/hadis al-Ghadir telah dicatat oleh  para ulama Ahl al-Sunnah di dalam buku-buku mereka meskipun kadangkala terdapat  sedikit  perbedaan dari segi lafaz, tetapi  ia  memberi pengertian  yang  sama.   Kebanyakan  mereka  mencatatnya  secara terputus,  panjang, pendek dan dimasukkan di dalam  bab-bab  yang berasingan sehingga ia dilihat sebagai tiada kaitan dengan  khutbah  al-Ghadir. Ini berkemungkinan kuasa politik  semasa  tidak membenarkan mereka berbuat demikian[10].

Lantaran  itu bahagian-bahagian hadis yang  dipisahkan  itu, kelihatan seolah-olah tiada kaitan dengan khutbah di Ghadir  Khum tentang perlantikan `Ali `a.s sebagai imam atau khalifah  selepas Rasulullah  (s.`a.w.)  Walau bagaimanapun teks penuh khutbah  al-Ghadir yang dikemukakan oleh al-`Allamah al-Tabarsi, akan memberi wawasan  baru  kepada pengkaji-pengkaji tanpa  prejudis  dan  irihati.

 

Al-Tabarsi  menulis: Al-Sayyid Abu Ja`far Mahdi b. Abi  Harb al-Husaini  al-Mar`asyi r.a telah memberitahu kami  dia  berkata: al-Syaikh  Abu  `Ali al-Hasan b. al-Syaikh  al-Sa`id  Abi  Ja`far Muhammad b. al-Hasan al-Tusi r.a, telah memberitahuku dia  berkata: al-Syaikh al-Sa`id al-Walid Abu Ja`far q.r telah memberitahuku  dia berkata: Jama`ah daripada Abi Muhammad Harun b. Musa  al-Tala`kbari telah memberitahu kami, dia berkata: Abu `Ali Muhammad b. Hammam telah memberitahu kami, dan berkata: `Ali al-Suri telah memberitahu  kami, dia berkata: Abu Muhammad  al-`Alawi  daripada anak  lelaki  al-Aftas di kalangan hamba Allah yang  salih  telah memberitahu  kami dia berkata: Muhammad b. Musa al-Hamdani  telah memberitahu  kami,  dia berkata: Muhammad b.  Khalid  al-Tayalasi telah  memberitahu kami, dia berkata: Saif b. `Umairah dan  Salih b. Uqbah telah memberitahu kami daripada Qais b. Sam`an  daripada `Alqamah  b. Muhammad al-Hadrami daripada Abu Ja`far b.  Muhammad b.  `Ali Zain al-`Abidin b. Husain b. `Ali b. Abi Talib  daripada Rasulullah s.`a.w.

 Beliau bersabda: "Segala  puji bagi Allah,  Yang Maha Tinggi dalam  kesatuan-Nya,  berdekatan dalam keesaan-Nya, mulia  dalam  pemerintahan-Nya, besar  dalam kekuasaanNya, keilmuanNya yang menyeluruh  sedangkan Dia  "berada" di `ArasyNya.  Menundukkan seluruh  makhluk  dengan kekuasaan  dan hujahNya yang mulia sehingga Dia sentiasa  dipuji,Dialah pencipta langit, penjadi sesuatu dengan rapi. Dialah Penguasa bumi dan langit, Maha Tinggi Maha suci Tuhan para malaikat dan ruh, Maha Pemurah kepada semua orang yang tidak mensyukuriNya, Maha Mengetahui di atas segala yang  dijadikanNya. Memerhati setiap mata, tetapi mata (mata) tidak dapat melihatNya. Mulia,  Pemaaf dan menyenangkan, rahmatNya  meliputi  setiap sesuatu,  mengurniakan  nikmatNya  ke atas  mereka.  Tidak  cepat membalas dendam dan tidak segera mengenakan azab ke atas  mereka. Dia  memahami segala rahsia, Dia mengetahui segala bisikan  hati, tidak dapat diselindungi oleh perkara-perkara yang tersembunyi.

 

 Tidak dikelirukan oleh perkara yang halus, mengetahui setiap sesuatu,  memenangi  setiap sesuatu, menguasai  di  atas  segala-galanya.  Tidak sesuatu pun menyerupaiNya, Dia  mencipta  sesuatu ketika ia (sesuatu) tidak ada. Sentiasa melakukan keadilan, tiada Tuhan melainkan Dia  yang Maha  Mulia lagi bijaksana, sekali-kali penglihatan tidak  mencapaiNya, sedangkan Dia mencapai penglihatan. Dia  bertimbang rasa dan bijaksana, tiada seorang pun  dapat mengaitkan sifatNya secara "penentuan" dan tiada seorang pun mendapati  bagaimanakah Dia secara rahsia atau terang-terangan  melainkan mengikut apa yang telah ditunjuk oleh Dia ke atas diriNya. Aku  naik  saksi  sesungguhnya Allah  memenuhi  masa  dengan segala kekudusanNya, Dialah yang menutupi cahayaNya  selama-lama, Dia  melaksanakan  urusanNya tanpa  mesyuarat.  Tanpa  bersamaNya sekutu di dalam sesuatu nilaian dan tidak ada kecacatan di  dalam pentadbiranNya. Dia telah menggambarkan apa yang direkakanNya tanpa  contoh, Dia  telah  mencipta apa yang diciptakanNya  dengan  mudah  tanpa pertolongan orang lain dan bersih dari tipudaya.

 

Dia  menciptanya kemudian ia terus "jadi", Dialah Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia  yang  rapi dan elok pembuatannya. KeadilanNya  adalah  lebih mulia  dan tidak pernah dizalimi di mana segala  perkara  kembali kepadaNya. Aku  naik saksi bahawa segalanya tunduk kepada  kekuasaanNya serta  mentaatiNya  kerana kehebatanNya  memiliki  segala  milik. Dialah yang membuat cakerawala bergerak, Dialah yang  menundukkan bulan dan matahari, semuanya berjalan menurut masa yang  ditentukan.  "Dialah yang menutupkan malam ke atas siang dan  menutupkan siang  ke  atas malam" (Surah az-Zumar 39:5)  "yang  mengikutinya dengan cepat". (Surah al-A`raf 7:54) Penentang  setiap penguasa yang degil dan  pembinasa  setiap syaitan  yang menceroboh, tiada bersamaNya lawan dan teman,  satu (ahad) menjadi tempat tumpuan. Tidak beranak dan diperanakkan dan tidak  ada sesuatu pun menyerupaiNya, Tuhan yang satu  dan  Tuhan yang mulia, melakukan sesuatu yang dikehendakiNya. Dia  mengetahui  lantas menghitung  sesuatu,  mematikan  dan menghidupkan,  pemberi dan pencegah rezeki, "ketawa" dan  "menangis", menghalang dan memberi. BagiNya kekuasaan dan baginya kepujian, di tanganNya  segala kebaikan,  Dia berkuasa di atas setiap sesuatu. Memasukkan  waktu malam  ke dalam waktu siang dan memasukkan siang ke  dalam  waktu malam. 

 

 Tiada  Tuhan  melainkan Dia yang  Maha  Mengetahui  lagi pengampun,  Dialah penerima doa, pengurnia segala  pemberian  dan penghitung segala jiwa. Tuhan  syurga  dan manusia, Dia  tidak  menghadapi  sebarang kesulitan, tidak menolak laungan orang yang memohon  pertolongan, tidak dimetrikan oleh keluhan orang yang berhajat. Pelindung bagi orang-orang  yang salih, pemberi taufiq kepada  orang-orang  yangbahagia.

 

Dialah maula kepada segala alam yang berhak dari  setiap makhlukNya bersyukur dan memuji-Nya. Aku  memuji-Nya di dalam kesenangan dan kesusahan,  kesulitan dan  kelapangan. Aku beriman denganNya, para malaikatNya,  kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya. Aku mendengar suruhanNya, aku mematuhi dan bersegera menurut keridaan-Nya. Aku menyerahkan diriku kepada qada'-Nya kerana cintakan ketaatan-Nya dan takutkan balasan-Nya, kerana Dialah Allah yang tidak  menjamin keselamatan jika dilakukan apa  yang  dibenciNya. Dan Dia pula tidak teragak-agak mengenakan balasan-Nya. Aku berikrar dengan diriku sendiri untuk beribadah kepadaNya dan  aku naik saksi tentang ketuhanan-Nya. Aku  akan  melaksanakan apa yang diwahyukan kepadaku dengan penuh waspada.

 

Jika aku tidak melaksanakannya lantas aku akan binasa sehingga tiada  seorangpun dapat  mempertahankanku  dari azabNya sekalipun  besar  ujianNya, tiada Tuhan melainkan Dia. Kerana Dia telah memberitahuku sesungguhnya  jika aku tidak menyampaikan apa yang diturunkan  kepadaku nescaya  aku  tidak  menyampaikan risalahNya.  Lantaran  itu  Dia memberi  jaminan  melindungiku dengan `ismah,  Dia  Allah  adalah mencukupi  (bagiku).  Kemudian Dia  menurunkan  wahyu  kepadaku[11].

 

Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Wahai Rasul ! sampailah apa yang telah diturunkan kepada  kamu mengenai  `Ali  -  [jawatan Khalifah adalah untuk  `Ali  bin  Abi Talib].  Dan jika kamu tidak menyampaikannya bererti  kamu  tidak menyampaikan  risalah-Nya, "Dan Allah menjaga kamu dari  manusia".(Surah al-Maidah 5:67) Wahai  manusia!  Aku tidak  mengabaikan  tanggungjawabku  di dalam menyampaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadaku. Akulah orang yang menerangkan kepada kalian.  Sebab turunnya ayat "Wahai  Rasul,  sampaikanlah apa yang telah  diturunkan  kepadamu daripada  Tuhanmu. Dan jika kamu tidak kerjakan,  bererti  kamu tidak menyampaikan amanat-Nya" (Surah al-Maidah 5:67).

 

Sesungguhnya  Jibra'il  telah turun kepadaku  sebanyak  tiga kali memerintahkanku supaya menyampaikan perintah Tuhanku; supaya aku  terus  melaksanakannya.  Aku pun  mengisytiharkannya  kepada semu peringkat; sama ada yang berkulit putih dan yang  berkulit hitam bahawa sesungguhnya `Ali bin Abi Talib a.s adalah  saudaraku, wasiku, khalifahku dan imam selepasku di mana kedudukannya di sisiku samalah kedudukan Harun di sisi Musa selain dari  kenabian kerana  tiada  nabi selepasku[12]. Beliaulah wali  kalian  di  sisi Allah  dan RasulNya.  Sesungguhnya Allah S.W.T. telah  menurunkan ke  atasku  satu ayat mengenai wilayah `Ali "Sesungguhnya  wali kamu  adalah  Allah, RasulNya dan orang-orang yangberiman  yang mendirikan  solat, menunaikan zakat dalam keadaan  rukuk"  (Surah al-Maidah 5:55). `Ali  bin  Abi Talib telah mendirikan solat  dan  menunaikan zakat  di  dalam keadaan rukuk, kerana  melakukan  ibadat  kepada Allah pada setiap masa[13]. Aku  telah memohon maaf kepada Jibra'il lantaran  aku  tidak menyampaikannya kepada kalian.  Wahai manusia, kerana aku  mengetahui  betapa  sedikitnya orang yang  bertakwa,  betapa  ramainya orang  yang munafik, pengkhianat dan tipudaya orang  bersandarkan Islam yang disifatkan oleh Allah di dalam kitabNya "Mereka mengucap  dengan  lidah mereka apa yang tidak ada dalam  hati  mereka"(Surah al-Fath 48:11).

 

Dan  betapa banyak mereka  telah menyakiti  hatiku  sehingga mereka menamakanku uzunun (iaitu mendengar/mempercayai apa saja yang diperkatakan  kepadanya).  Mereka menyangka aku sedemikian  rupa  kerana selalu  "bergaul" dengan-Nya dan sehingga Allah  menurunkannya  di dalam  al-Qur'an  "Di antara mereka ada yang menyakiti  Nabi  dan menyatakan: Nabi mempercayai semua yang didengarnya.  Katakanlah: Ia  mempercayai  semua  yang baik bagi kamu,  ia  beriman  kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin" (Surah al-Taubah 9:61).

 

Jika  aku mahu, aku akan menyebutkan nama-nama  mereka  atau menunjukkan mereka kepada kalian.  Tetapi aku tidak mahu  melakukannya, kerana Allah tidak merestuiku melainkan menyampaikan  apa yang  diturunkan  kepadaku.  Kemudian  beliau  (s.`a.w.)  membaca"Wahai  Rasul sampaikanlah apa yang telah diturunkan  oleh  Tuhan kamu - tentang `Ali - dan jika kamu tidak melakukan bererti  kamu tidak menyampaikan risalah-Nya. Dan Allah menjaga kamu dari  manusia"

(Surah al-Maidah 5: 67). Ketahuilah wahai manusia! Sesungguhnya Allah telah  melantik `Ali  untuk kalian sebagai wali, dan imam yang wajib  ditaati  ke atas Muhajirin, Ansar dan Tabi`in; sebagaimana wajib ditaati oleh penghuni  padang pasir, bandar, Arab bukan Arab,  merdeka,  hamba kecil  besar,  berkulit putih dan hitam.  Malah  ke  atas  setiap orang yang mentauhidkan Allah S.W.T. Terkutuk bagi orang yang menentangnya. Dirahmati orang yang mengikutinya,  mukmin orang yang membenarkannya. Allah  mengampuninya dan orang yang mengambil ilmu daripadanya dan mentaatinya[14].

 

Wahai  manusia!   Ini  merupakan tempat  yang  terakhir  aku berdiri di hadapan kalian.  Lantaran itu dengarlah, taatilah  dan ikutilah  perintah  Tuhan kalian.  Sesungguhnya  Allah  `Azza  waJalla  adalah maula kalian dan Tuhan kalian  kemudian  selepasNya Muhammad  (s.`a.w.) adalah wali kalian yang sedang  berpidato  di hadapan  kalian.  Kemudian selepasku `Ali adalah wali kalian  dan imam kalian dengan perintah Tuhan kalian.  Kemudian imamah adalah pada  zuriatku daripada anaknya sehingga di hari kalian  berjumpa Allah dan Rasul-Nya.  Tidak ada suatu perkara pun yang halal  melainkan  apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan tidak ada  suatu perkara  pun yang haram melainkan apa yang telah diharamkan  oleh Allah. Dialah yang menerangkan kepadaku halal dan haram di dalamkitabNya.   Kemudian  aku menerangkan halal dan  haramnya  kepada `Ali[15]. Wahai  manusia!  Tidak ada suatu ilmu  pun  melainkan  Allah telah menyampaikanya kepadaku.  Dan setiap ilmu yang aku mengetahuinya, aku menyimpannya pada imam mubin (`Ali a.s) dan tidak ada suatu  ilmu pun melainkan aku mengajarnya kepada `Ali. Dan  beliaulah imam mubin.

 

Wahai  manusia!   Janganlah kalian  menyimpang  daripadanya, janganlah kalian lari daripadanya, janganlah kalian angkuh dengan menentang  wilayahnya.   Kerana beliaulah  yang  menunjuk  kepada kebenaran  dan beramal dengannya.  Beliaulah  yang  menghilangkan kebatilan dan melarangnya.  Janganlah kalian menghiraukan  celaan orang yang mencela.  Beliaulah orang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya.  Beliaulah yang mengorbankan dirinya sendiri  untuk Rasulnya.   Beliaulah bersama Rasulullah.  Dan tidak ada  seorang pun  menyembah Allah bersama Rasulnya di kalangan  lelaki  selain daripadanya[16].

 

Wahai manusia!  Hormatilah beliau kerana Allah telah mengurniakan kelebihan kepadanya.  Terimalah beliau kerana Allah  telah melantiknya untuk kalian. Wahai  manusia!   Sesungguhnya beliau adalah  imam  daripada Allah.  Allah sekali-kali tidak akan menerima taubat seorang yang mengingkari wilayahnya.  Dan Allah sekali-kali tidak akan mengampuninya.   Sudah  pasti  Allah akan melakukan  hal  demikian  ini terhadap  orang yang menyalahi perintah-Nya mengenainya.  Dan  Dia akan menyiksanya dengan siksaan pedih yang berpanjangan.  Lantaran  itu kalian berhati-hatilah supaya kalian tidak  menyalahinya. Justeru itu kalian akan dibakar di neraka di mana bahan  bakarnya adalah  manusia dan batu disediakan kepada orang-orang  yang  ingkar[17].

 

Wahai  manusia!   Dengan akulah demi Allah,  para  nabi  dan rasul  yang terdahulu diberi khabar gembira.  Aku adalah  penamat para nabi dan Rasul.  Akulah juga hujah ke atas semua makhluk  di bumi  dan di langit.  Sesiapa yang mengsyakinya dia adalah  kafir sebagaimana kafir jahiliyah.  Dan sesiapa yang mengsyaki  sabdaku ini, bererti dia mengsyaki kesemuanya.  Orang yang  mengsyakinya adalah neraka sebagai balasannya[18].

 

Wahai manusia!  Sesungguhnya Allah telah mengurniakan  kelebihan ini ke atasku sebagai ihsanNya.  Tiada Tuhan melainkan Dia. Segala puji untukNya daripadaku buat selama-lamanya. Wahai  manusia!  Hormatilah `Ali kerana  beliau  sebaik-baikmanusia  selepasku  di  kalangan lelaki  dan  perempuan.   Dengan kamilah  Allah  telah menurunkan rezeki dan  mengekalkan  makhluk (buat  seketika).  Terkutuk, terkutuk. Dimurkai, dimurkai  orang yang menolak sabdaku ini dan tidak mempersetujuinya.   Sesungguh-nya  Jibra'il  telah  memberitahuku  mengenainya  daripada  Allah S.W.T. dan berkata: Sesiapa yang memusuhi `Ali dan tidak menjadikannya  wali, maka laknat dan kemurkaanKu ke atasnya.   Seseorang itu  hendaklah memikirkan apa yang telah dikemukakan  untuk  hari esok dan bertakwalah kepada Allah supaya beliau tidak  menyalahi-Nya  kerana  dikhuatiri kaki akan tergelincir selepas  ia  tegak. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh kalian[19].

 

Wahai manusia!  Sesungguhnya beliaulah janb-Allah yang disebutkan di dalam kitab-Nya "Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat  besar  penyesalan  atas  kelalaianku  terhadap  janb-Allah"(Surah al-Zumar 39:56). Wahai  manusia!  Pelajarilah al-Qur'an dan  fahamilah  ayat-ayatnya.   Perhatikanlah  ayat-ayat  Muhkamahnya  dan   janganlah kalian mengikuti ayat-ayat Mutasyabihahnya. Demi  Tuhan,  tidak akan menerangkan kepada  kalian  tentang halangan-halangannya  dan  tidak akan menerangkan  kepada  kalian penafsiran-penafsirannya  melainkan  orang  yang  aku  memegang tangannya  sekarang.

  Dan aku  memberitahu  kalian  sesungguhnya sesiapa  yang aku maulanya, maka ini `Ali adalah maulanya,  iaitu `Ali bin Abi Talib A.S, saudaraku, wasiku.  Dan wilayahnya adalah daripada Allah S.W.T. yang telah menurunkannya ke atasku[20].

 

Wahai manusia!  Sesungguhnya `Ali dan orang yang baik  daripada  anak cucuku merupakan thiqal al-Asghar (harta paling  kecil yang bernilai) dan al-Qur'an adalah thiqal al-Akbar (harta paling besar  yang bernilai).  Setiap orang menceritakan  tentang  sahabatnya  dan bersatu dengannya.  Kedua-duanya tidak akan  berpisah sehingga  dikembalikan  Haud kepadaku.   Mereka  itulah  pemegang amanah  Allah  pada  makhluk dan para bijak  pandai  di  bumi-Nya. Sesungguhnya  aku  telah menunaikannya.  Sesungguhnya  aku  telah menyampaikannya  dan aku memperdengarkannya kepada  kalian. Sesungguhnya  aku  telah menerangkannya bahawa  sesungguhnya  Allah S.W.T.  telah berfirman  dan sabdaku itu adalah  daripada  Allah.

 

 Sesungguhnya tidak ada Amiru l-Mukminin selain daripada saudaraku ini. Dan tidak seorang pun layak untuk melaksanakannya selepasku selain daripadanya. Kemudian beliau meletakkan tangannya ke  bahu `Ali kemudian mengangkatnya[21]. Wahai  manusia!  Ini adalah `Ali saudaraku, wasiku,  penjaga ilmuku, khalifahku ke atas umatku dan di atas tafsir kitab  Allah Azza  Wa  Jalla.  Penyeru kepadanya dan beramal dengan  apa  yang diredaiNya,  memerangi  musuh-musuhNya,  setia  mentaatiNya   dan pencegah  dari  mendurhakaiNya. 

 

Beliaulah  khalifah  Rasulullah, Amiru  l-Mukminin,  Imam  petunjuk,  penentang  Nakithin   (Ashab Jamal),   Qasitin  (Ashab  al-Siffin)  dan  Mariqin  (Ashab   al-Nahrawan)[22]. Aku  berkata:  Sabdaku tidak boleh ditukar ganti  kerana  ia adalah perintah Tuhanku.  Aku berkata: Wahai Tuhanku!  Hormatilah orang  yang  mewalikan `Ali.  Musuhilah orang  yang  memusuhinya. Laknatilah orang yang mengingkarinya, murkailah orang yang  mengingkari  haknya.   Wahai Tuhanku! Sesungguhnya  Engkaulah  yang telah  menurunkan ke atasku bahawa Imamah selepasku adalah  untuk `Ali sebagai wali Engkau sebaik saja peneranganku mengenainya dan perlantikanku terhadapnya[23].

 

Dengan  itu Engkau telah menyempurnakan untuk  hamba-hambaMu agama  mereka.   Dan engkau telah menyempurnakan ke atas mereka nikmatMu  dan  Engkau  telah meredai bagi  mereka  Islam  sebagai agama.   Maka Engkau berfirman: "Barangsiapa mencari  agama  lain selain  agama Islam, maka sekali-kali tidak akan  diterima  agama itu  daripadanya dan di akhirat termasuk orang-orang  yang  rugi" (Surah Ali `Imran 3:85).

 

Wahai  Tuhanku!   Aku  mempersaksikan  Engkau  dan  cukuplahEngkau sebagai saksi sesungguhnya aku telah menyampaikannya. Wahai manusia!  Sesungguhnya Allah A.W. telah menyempurnakan agama kalian dengan imamahnya (`Ali a.s).  Siapa yang tidak  berimamkannya  dan  orang yang menggantikan tempatnya  yang  terdiri daripada anak cucuku dari keturunannya sehingga hari kiamat, maka mereka itulah akan terbatal amalan-amalan mereka dan dalam  nerakalah  mereka  kekal [24]di dalamnya.  Siksaan  mereka  tidak  akan diringankan dan mereka pula tidakakan dilayani[25].

Wahai  manusia!   Ini ialah `Ali orang yang paling  kuat  di kalangan  kalian  yang membantuku, orang yang  paling  berhak  di kalangan kalian denganku.  Beliau adalah orang yang paling  akrab di kalangan kalian kepadaku dan orang yang paling mulia di sisiku dan  Allah A.W.  Kami meredhainya.  Tidak terdapat ayat  mengenai keredhaan  melainkan ia turun pada `Ali.  Allah  tidak  berfirman dengan  "Wahai orang-orang yang beriman" melainkan Dia  memulakan dengan  `Ali.   Tidak  terdapat ayat pujian  di  dalam  al-Qur'an melainkan  padanya.   Dan  Dia tidak  memberi  penyaksian  syurga tentang  Hal  Ata (Surah al-Insan 76:1) melainkan  untuknya.  Dia tidak  menurunkannya  selain daripadanya.  Dan Dia  tidak  memuji dengannya (ayat) selain daripadanya (`Ali a.s)[26].

 

Wahai  manusia!  Beliau adalah pembantu agama Allah, penyokong Rasulullah.  Beliau adalah seorang yang bertakwa, bersih dan petunjuk.   Nabi kalian adalah sebaik-baik nabi dan  wasi  kalian adalah sebaik-baik wasi dan anak-anaknya sebaik-baik para wasi. Wahai  manusia!   Zuriat setiap nabi adalah  dari  sulbinya, tetapi zuriatku dari sulbi `Ali[27].

Wahai  manusia!  Sesungguhnya Iblis telah mengeluarkan  Adam dari  syurga disebabkan hasad dengkinya.  Lantaran itu  janganlah kalian melakukan hasad dengki terhadapnya (`Ali) nescaya  amalan-amalan kalian akan terbatal.

 

 Dan kaki-kaki kalian akan tergelincir.  Sesungguhnya  Adam diturunkan ke  dunia  disebabkan  "satu kesalahan"  sahaja  sedangkan beliau adalah  pilihan  Allah  A.W. Bagaimana  dengan  kalian, sedangkan di  kalangan  kalian  adalah musuh-musuh  Allah.  Sesungguhnya orang yang celaka  sahaja  yang memarahi  `Ali.   Dan orang yang bertakwa sahaja  yang  mewalikan `Ali.   Hanya orang mukmin sahaja yang beriman dengan  `Ali.  Dan pada `Alilah diturunkan Surah wa l-Asr[28].

 

Wahai manusia!  Sesungguhnya aku memohon kepada Allah menjadi  saksi bahawa aku telah menyampaikan risalahku kepada  kalian. Rasul hanya menyampaikan risalahNya yang terang. Wahai  manusia!   Bertakwalah  kalian  kepada  Allah  dengan sepenuhnya.  Dan janganlah kalian mati melainkan kalian muslimun. Wahai manusia!  Berimanlah kalian dengan Allah, RasulNya dan al-Nur  (cahaya)  yang diturunkan  bersamanya  sebelum  kebenaran dipadamkan.  Justeru itu kita menolaknya ke belakang.

 

Wahai manusia!  al-Nur (cahaya) daripada Allah A.W.,  adalah padaku kemudian pada `Ali kemudian pada keturunannya  sehinggalah datangnya al-Qa'im al-Mahdi yang akan menuntut hak Allah dan  hak kami  (Ahl al-Bait A.S) kerana Allah A.W. telah  menjadikan  kami hujah ke atas orang-orang yang cuai, ingkar, penentang, pengkhianat, pelaku dosa dan orang yang zalim dari sekalian alam[29].

 

Wahai  manusia!  Aku memberi peringatan kepada  kalian,  sesungguhnya  aku adalah Rasulullah sebagaimana telah berlalu  para rasul  sebelumku. Sekiranya aku mati atau dibunuh "kamu  kembali ke  belakang  (murtad)?  Barangsiapa yang berbalik  ke  belakang, maka  ia  tidak dapat mendatangkan mudarat kepada  Allah  sedikitpun,  dan  Allah  akan memberi balasan  kepada  orang-orang  yang bersyukur"  (Surah Ali `Imran 3:144).  Sesungguhnya `Alilah  yang disifatkan  dengan kesabaran dan kesyukuran  kemudian  selepasnya cucu cicitku dan zuriatnya. Wahai manusia!  Janganlah kalian berangan-angan untuk menentang  Allah dengan "Islam" kalian, maka Dia akan memarahi  kalian dan  mengenakan kalian dengan azab di sisi-Nya.  Sesungguhnya  Dia sedang menunggu kalian.

 

Wahai  manusia!  Akan berlaku selepasku para imam yang  akan menyeru  manusia ke neraka dan di hari kiamat mereka  tidak  akan dibantu[30].. Wahai manusia!  Sesungguhnya Allah dan aku bersih daripada mereka. Wahai   manusia!   Sesungguhnya  pembantu-pembantu   mereka, pengikut-pengikut  mereka  dan  penyokong-penyokong  mereka  akan berada di neraka yang paling terkebawah.  Dan ia adalah  seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang takabbur. Sesungguhnya   "mereka"  adalah  "pemilik-pemilik"   mushaf. Lantaran  itu  hendaklah  kalian melihat  pada  mushaf  tersebut.

 

Beliau bersabda: Urusan mushaf hanya diambil berat oleh  golongan

yang sedikit sahaja. Wahai  manusia!   Sesungguhnya aku tinggalkannya  (Sahifah) sebagai  imamah dan wirathah pada keturunanku sehingga hari  kiamat.  Sesungguhnya aku telah menyampaikan apa yang  diperintahkan oleh  Engkau  untuk disampaikannya sebagai hujah di  atas  setiap yang  hadir, ghaib dan ke atas setiap orang  yang  menyaksikannya atau tidak, sama ada telah dilahirkan ataupun tidak.  Justeru itu hendaklah  orang  yang hadir menyampaikannya  kepada  orang  yang tidak hadir, dan bapa kepada anaknya sehingga hari kiamat  kerana mereka  (selain  daripada  Ahl al-Bait  A.S)  akan  menjadikannya (imamah)  sebagai  hak milik dan barang  rampasan.   Sesungguhnya Allah  melaknati perampas-perampasnya.  "Kami akan  memperhatikan sepenuhnya  kepadamu  wahai manusia dan jin.   Maka  kepada  kamu dilepaskan  nyala  api dan cairan tembaga maka kamu  tidak  dapat menyelamatkan diri (daripadanya)". (Surah ar-Rahman 55: 31, 35)

 

Wahai  manusia!  Sesungguhnya Allah A.W. tidak akan  meninggalkan  kalian sebelumnya sehingga keburukan dan  kebaikan  dapat dibezakan.   Dan  Allah tidak mahu  memberitahu  kalian  perkara-perkara yang ghaib. Wahai manusia!  Sesungguhnya tidak ada satu bandar pun  melainkan  Allahlah  yang  membinasakannya  disebabkan   pembohongan penduduknya. Demikianlah  Dia membinasakan  bandar-bandar  yang zalim.   Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah S.W.T. di  dalam kitabNya.   Ini adalah `Ali imam kalian dan wali kalian.   Beliau di antara janji-janji Allah dan Allah membenarkan apa yang dijanjikannya[31].

Wahai  manusia!   Sesungguhnya telah  sesat  sebelum  kalian kebanyakan  orang-orang  yang terdahulu.  Demi Allah,  Dia  telah membinasakan  orang-orang  yang terdahulu dan  Dialah  yang  akan

membinasakan  orang-orang  yang  terkemudian.   Allah  berfirman: "Bukankah  Kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?  Lalu Kami iringi (azab kami terhadap) mereka dengan (mengazab)  orang-orang  yang datang kemudian.  Demikianlah Kami  berbuat  terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan" (Surah al-Mursalat 77: 16-19).

 

Wahai manusia!  Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku dan melarangku.  Sesungguhnya aku telah memerintahkan `Ali dan melarangnya.  

Ilmu  suruhan dan larangan adalah daripada  Allah  A.W. Justeru  itu dengarlah kalian kepada larangannya, nescaya  kalian terselamat.   Taatlah  kalian kepadanya nescaya  kalian  mendapat petunjuk.   Berhentilah kerana larangannya, nescaya  kalian  akan mendapat  petunjuk.   Ikutilah kehendaknya dan  janganlah  kalian mengikuti jalan-jalan kalian selain dari jalannya[32].

 

Wahai manusia!  Akulah Sirat al-Mustaqim di mana Dia  memerintahkan  kalian mengikutinya.  Kemudian `Ali selepasku  kemudian anak cucuku dari sulbinya, para imam yang menjadi petunjuk kepada kebenaran dan dengannyalah mereka memperjuangkan kebenaran[33].

Kemudian Rasulullah s.`a.w. membaca : al-Hamdu li Llahi  Rabbi l-`Alamin  sehingga  ke akhirnya.  Dan  beliau  bersabda:  Kepada akulah  turunnya Surah al-Fatihah dan juga kepada  mereka  secara umum  dan  khusus.  Mereka itulah para wali Allah,  mereka  tidak takut dan mereka pula tidak berdukcita.  Sesungguhnya parti Allah sahajalah  yang  mendapat kemenangan.   Sesungguhnya  musuh-musuh`Ali adalah terdiri daripada orang-orang yang melakukan  perpecahan,  nifaq,  penentang-penentang, saudara-saudara  syaitan  yang berkongsi penentangan dan tipu daya.Sesungguhnya  para wali mereka ialah orang-orang yang  telahdisebutkan  oleh Allah di dalam kitabNya, firmanNya: "Kamu  tidak akan  mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah  dan  hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya" (Surah al-Mujadalah 58: 22).

 

 sesungguhnya  para wali mereka ialah orang-orang yang  telah disifatkan oleh Allah A.W. di dalam kitabNya.  FirmanNya: "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka  dengan ezaliman,  itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan  mereka itu  adalah orang-orang yang mendapat petunjuk"  (Surah  al-An`am 6:82). Sesungguhnya  para wali mereka ialah orang-orang yang  telah disifatkan oleh Allah di dalam kitabNya.  FirmanNya: "Orang-orang yang akan memasuki syurga dengan aman" disambut oleh para  malaikat dengan aman.  Berbahagialah kamu, maka masuklah syurga  selama-lamanya[34]. Sesungguhnya  para wali mereka ialah orang-orang yang  telah difirmankan  oleh Allah A.W., firmanNya "Mereka  memasuki  syurga tanpa hisab"[35].

. Sesungguhnya musuh-musuh mereka ialah orang-orang yang  akan dibakar di neraka sa`ir[36]. Sesungguhnya  musuh-musuh  mereka  ialah  orang-orang   yang mendengar tepikan neraka jahannam dan nyalanya[37].

.Sesungguhnya musuh-musuh mereka ialah orang-orang yang telah difirmankan oleh Allah A.W.  FirmanNya "Setiap umat masuk  (neraka) dia mengutuk kawannya". (Surah al-A`raf 7: 38). Sesungguhnya musuh-musuh mereka ialah orang-orang yang telahdisebutkan oleh Allah di dalam kitabNya.  FirmanNya "Setiap  kali dilemparkan ke dalamnya satu kumpulan, penjaga-penjaganya bertanya  kepada  mereka: Apakah belum pernah datang  kepada  kamu  (di dunia)  seorang pemberi peringatan?  Mereka menjawab: Benar  ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menyuruh sesuatupun.   Kamu  tidak lain hanyalah di dalam  kesesatan  yang besar" (Surah al-Mulk 67: 8-9). Sesungguhnya para wali mereka ialah "Orang-orang yang  takut akan Tuhan mereka dengan perkara yang ghaib bagi mereka keampunan dan pahala yang besar" (Surah al-Mulk 67: 12). Wahai  manusia!   Dua perkara di antara neraka  dan  syurga. Musuh kita ialah orang yang telah dicela dan dilaknat oleh Allah. Wali kita ialah orang yang telah dipuji dan dikasihi oleh Allah. Wahai manusia!  Sesungguhnya aku memberi peringatan dan `Ali memberi petunjuk (Hadi)[38].

Wahai manusia!  Sesungguhnya aku adalah nabi dan `Ali adalah wasiku. Sesungguhnya  penamat para imam ialah al-Mahdi,  dan  beliau dari kalangan kami[39].

Sesungguhnya beliaulah orang yang mempertahankan agama. Sesungguhnya  beliaulah penuntut bela  daripada  orang-orang yang zalim. Sesungguhnya beliaulah pembuka benteng-benteng dan perosak-nya[40].

 

Sesungguhnya  beliaulah orang yang memerangi setiap  kabilah yang syirik. Sesungguhnya  beliaulah  orang yang  dapat  mengesan  setiap penentang para wali Allah. Sesungguhnya beliaulah pembantu agama Allah. Sesungguhnya beliaulah pencedok di lautan yang dalam. Sesungguhnya  beliau mengetahui setiap orang yang  mempunyai kelebihan dan setiap orang yang jahil. Sesungguhnya beliau adalah sebaik-baik pilihan Tuhan. Sesungguhnya  beliaulah pewaris setiap ilmu secara  menyeluruh. Sesungguhnya  beliaulah  diberitahu  tentang  Tuhannya   dan diberi peringatan tentang imannya[41].

 

Sesungguhnya beliau adalah seorang yang bijak dan tegas.Sesungguhnya setiap sesuatu diserahkan kepadanya. Sesungguhnya  beliau  telah  diberi  khabar  gembira  kepada orang-orang yang terdahulu. Sesungguhnya beliaulah hujah dan tidak ada hujah selepasnya. Tidak ada kebenaran melainkan bersamanya. Tidak ada nur  (cahaya) melainkan di sisinya.  Tidak ada orang yang dapat mengalahkannya dan tidak akan dibantu orang yang menentangnya. Sesungguhnya beliaulah wali Allah di bumiNya, hukumNya  pada makhlukNya dan orang kepercayaanNya di dalam semua keadaan. Wahai manusia!  Sesungguhnya aku telah menerangkannya kepada kalian  dan memahamkan kalian.  Ini `Ali akan  memahamkan  kalian selepasku[42].

 

Sesungguhnya manakala selesai ucapanku, aku menyeru  kalian supaya melakukan bai`ah kepadaku sebagai tanda membai`ah `Ali dan memberi  pengakuan kepadanya, kemudian memberi  bai`ah  kepadan selepasku. Sesungguhnya  aku  telah membai`ah kepada  Allah,  dan  `Ali telah  memberi bai`ah kepadaku.  Aku memerintahkan kalian  supaya melakukan bai`ah kepadanya daripada Allah A.W.  FirmanNya "Barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat ia melanggar  janji itu akan menimpa diri sendiri" (Surah al-Fath 48: 10).Wahai  manusia!  Sesungguhnya Haji, Safa, Marwah dan  `Umrah adalah  di  antara syi`ar-syi`ar Allah.  "Maka  barangsiapa  yang beribadah  haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak  ada  dosa baginya" (Surah al-Baqarah 2: 158). Wahai manusia!  Tunaikan haji di Baitullah ketika mampu  dan janganlah kalian meninggalkannya melainkan tanpa kemampuan.

 

Wahai manusia!  Setiap mukmin yang berdiri di Mauqif dosanya yang  lalu  akan diampuni Tuhan.  Dan  apabila  selesai  hajinya, amalan (baru)nya dimulakan. Wahai  manusia!  Orang-orang yang menunaikan  haji  bersifat tolong menolong.  Dan perbelanjaan mereka akan digantikan  kerana Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang  melakukan kebaikan. Wahai  manusia!  tunailah haji dengan sempurna dan  memahami (hikmah)nya.  Dan janganlah kalian pulang melainkan dengan taubat dan meninggalkan segala dosa. Wahai  manusia!   Dirikanlah  solat  dan  tunaikanlah  zakat sebagaimana Allah menyuruh kalian melakukannya.

 

Jika masa berpanjangan, kalian mengabaikannya atau  melupai-nya  maka `Ali adalah wali kalian dan orang yang dapat  menjelaskannya  kepada kalian kerana Allah telah  melantiknya  selepask Dan sesiapa yang Allah A.W. memilihnya untuk menggantikan tempaku, akan memberitahu kalian persoalan-persoalan yang  dikemukakan oleh  kalian dan beliau akan menerangkan kepada kalian  apa  yang kalian tidak mengetahuinya[43].

 

 Sesungguhnya halal dan haram adalah tidak terkira banyaknya. Akulah  yang  menyuruh melakukan perkara-perkara yang  halal  dan akulah  yang melarang melakukan perkara-perkara yang  haram.   Di satu peringkat aku diperintahkan supaya mengambil bai`ah daripadakalian.   Dan bai`ah kalian adalah dengan menerima apa  yang  aku bawa  dari  sisi Allah A.W. mengenai kepemimpinan `Ali  Amiru  l-Mukminin dan para imam selepasnya, di mana mereka adalah  daripadaku  dan daripadanya.  Dan di kalangan mereka itulah Imam  Mahdi yang  akan memenuhi dunia ini dengan kebenaran  sehinggalah  hari kiamat[44].

 

Wahai  manusia!  Setiap yang halal aku telah  menerangkannya kepada kalian.  Begitu juga setiap yang haram aku telah  melarang kalian  dari melakukannya.  Aku tidak akan bertolak ansur  menge nainya  dan  aku tidak akan  menukarkannya.  Lantaran  itu  kalian hendaklah  sentiasa  mengingatinya, menjaganya,  memberi  nasihat dengannya.   Jangan  sekali-kali menukarkannya  atau  mengubahnya pula. Sesungguhnya  aku  ingin  perbaharui  kata-kataku:   Dirilah solat,  tunailah zakat, suruhlah mengerja kebaikan  dan  tegahlah  kemungkaran. Sesungguhnya  punca "menyuruh" kepada kebaikan dan  melarang kemungkaran ialah berakhir kepada kata-kataku dan kalian  sampaikanlah kata-kataku ini kepada orang yang tidak hadir dan suruhlah dia  menerimanya  dan menegahnya dari  menyalahinya.   Kerana  ia adalah perintah daripada Allah A.W dan daripadaku.

 

 Tidak ada amr ma`ruf dan nahyi munkar melainkan bersama imam yang maksum. Wahai  manusia!   Al-Qur'an[45] telah  memperkenalkan   kalian bahawa para imam selepas `Ali ialah anak-anaknya.  Dan aku  telah memperkenalkan kalian bahawa dia (`Ali) adalah daripadaku dan aku adalah  daripadanya sehingga Allah berfirman di  dalam  kitabnya[46].

 

"Dan  dia menjadikan kalimat Tauhid itu kalimat yang  kekal  pada keturunannya" (Surah az-Zukhruf 43: 28) Dan  aku  berkata: Kalian tidak  akan  sesat  selama-lamanya sekiranya kalian berpegang kepada kedua-duanya[47].

Wahai  manusia!   Bertakwalah, bertakwalah!   Berwaspadalah tentang  kiamat,  sebagaimana  firman  Allah  A.W.  "Sesungguhnya kegoncangan  hari  kiamat  itu adalah suatu  kejadian  yang  amat besar"  (Surah al-Hajj 22: 1). Ingatlah  mati,  hisab, mizan, dan  perhitungan  di  hadapan Allah Tuhan sekalian alam, pahala dan siksa.  Sesiapa yang  melakukan  kebaikan  akan diberi pahala dan  sesiapa  yang  melakukan  kejahatan, tidak ada bahagian syurga baginya.

 

Wahai manusia!  Sesungguhnya kalian yang ramai ini hendaklah memberi  bai`ah kepadaku dengan tapak tangan yang satu.   Sesungguhnya  Allah telah memerintahkan aku supaya mengambil  pengakuan daripada  kalian tentang perlantikan `Ali  sebagai  imam/pemimpin mukminin.  Dan para imam yang datang selepasnya adalah daripadaku dan  daripadanya sebagaimana aku telah memberitahu  kalian.   Sesungguhnya  zuriatku adalah dari sulbinya.  Justeru itu  katakanlah:  Kami mendengar, mentaati, meridai, mematuhi apa yang  telah disampaikan oleh anda daripada Tuhan kami dan Tuhan anda  tentang Ali dan para imam selepasnya adalah dari sulbinya. Kami memberi bai`ah kepada anda mengenai imamah `Ali  dengan hati kami, diri kami, lidah kami dan tangan kami.

 

 Di atas pengakuan inilah kami hidup, kami mati kami dibangkitkan kembali. Kami  tidak  akan mengubah dan menukarnya.  Kami tidak  melakukan  syak  wasangka, kami tidak akan memungkiri janji, kami mentaati  Allah, mentaati  anda dan `Ali Amiru l-Mukminin dan para imam yang  terdiri  dari anak cucunya yang anda telah  menyebutkannya  daripada zuriat anda dari sulbinya.  Selepasnya Hassan dan Husain di  mana kedua-duanya  aku  telah  memberitahu  kalian  tentang  kedudukan kedua-duanya  di sisiku dan kedudukan kedua-duanya di sisi  Allah A.W[48].

Sesungguhnya  aku telah melaksanakannya kepada  kalian.  Sesungguhnya  kedua-duanya adalah imam selepas bapa  mereka  berdua `Ali.  Dan aku adalah bapa kedua-dua mereka sebelumnya.  Katakanlah: Kami mentaati Allah tentang perkara tersebut (imamah),  kami mentaati anda, `Ali, Hasan, Husain dan para imam yang  disebutkan oleh anda dengan perjanjian yang kukuh dan ikhlas untuk Amiru  l-Mukminin  dari  hati  kami, jiwa kami,  dan  lidah  kami,  dengan "berjabat tangan" kami dengan orang yang melakukan kepada  kedua-duanya (Nabi dan `Ali A.S) dengan tangannya  dan mengakui  kedua-duanya dengan lidahnya.  Kami tidak akan mengubah pendirian  kami selama-lamanya, Allah menjadi saksi terhadap kami.  Dan  cukuplah Allah  menjadi saksi dan anda (Nabi s.`a.w.) juga  menjadi  saksi kepada  kami.   Malah  setiap orang yang taat  secara  zahir  danbatin,  yang terdiri dari para Malaikat, bala tenteraNya,  hamba-hambaNya.  Dan Allah yang Maha Besar menjadi saksi[49].

 

Wahai  manusia!   Apa  pendapat  kalian  sesungguhnya  Allah mengetahui  setiap  suara yang tersembunyi.   Maka  sesiapa  yangmemilih  petunjuk  adalah untuk dirinya.  Dan siapa  yang  sesat,sesungguh-nya dia memilih kesesatan itu.  Dan siapa yang  memberibai`ah  kepada  Allah, "tangan" Allah (kekuasaan Allah)  di  atas tangan-tangan mereka. Wahai manusia!  Bertakwalah kalian kepada Allah dan  berilah bai`ah kepada `Ali Amir al-Mukminin, Hasan, Husain dan para  imam yang  lain. 

 

Mereka merupakan kalimat yang  baik  selama-lamanya. Allah akan membinasakan orang yang mungkir janji dan akan memberi rahmat  kepada  orang yang menepati janji.   "Barang  siapa  yang melanggar  janjinya, nescaya akibat ia melanggar janji  itu  akan menimpa diri sendiri" (Surah al-Fath 48: 10). Wahai  manusia!   Katakanlah sebagaimana aku  telah  katakan kepada kalian dan ucaplah salam bahagia kepada `Ali bagi memimpin kaum  mukminin.   Katalah "Kami mendengar, kami  taat,  keampunan kamu  wahai  Tuhan  dipinta dan kepada  kamulah  tempat  kembali" (Surah  al-Baqarah  2: 285).  Dan katakanlah  "Segala  puji  bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada ini.  Dan kami sekali-kali tidak  akan  mendapat  petunjuk kalau Allah  tidak  memberi  kamipetunjuk" (Surah al-A`raf 7: 43).

Wahai manusia!  Sesungguhnya kelebihan `Ali b. Abi Talib A.S adalah  di  sisi Allah A.W.  Sesungguhnya  Dia  telah  menurunkan kelebihannya di dalam al-Qur'an tidak terhitung banyaknya di satu peringkat.   Lantaran itu siapa di kalangan kalian yang  mengetahuinya, hendaklah mereka membenarkannya. Wahai  manusia!  Siapa yang mentaati Allah,  RasulNya,  `Ali dan  para imam yang aku telah menyebutkan nama-nama mereka  kesemuanya, maka ia akan mendapat kejayaan yang besar[50]. Wahai manusia!  Orang yang terdahulu memberi bai`ah  kepada-nya,  mematuhinya,  menerimanya sebagai pemimpin  mukminin,  maka merekalah orang yang mendapat kejayaan di syurga. Wahai  manusia!  Katakanlah bahawa Allah tidak akan  meridai kata-kata penentangan kalian.  Sekiranya kalian mengingkari malah jika seluruh penghuni bumi ini mengingkarinya, tidak akan sekali-kali memberi sebarang kemudaratan kepada Allah S.W.T.

 

 

Seterusnya  al-Tabarsi  menulis:  Lalu orang  ramai  menyeru Rasulullah  (s.`a.w.)  sambil berkata: Kami  mendengar  dan  kami mentaati perintah Allah dan RasulNya dengan hati kami, lidah kami dan  tangan kami.  Mereka datang berpusu-pusu  kepada  Rasulullah (s.`a.w.)  dan  `Ali  a.s.  Lalu mereka  berjabat  tangan  denganRasulullah (s.`a.w.) dan `Ali a.s. Orang  pertama berjabat tangan dengan  Rasulullah  (s.`a.w.) ialah  Abu  Bakr, kedua `Umar, ketiga  `Uthman,  keempat  Talhah, kelima  Zubair,  orang-orang  Muhajirin, Ansar  dan  orang  ramai menurut martabat mereka sehingga solat Maghrib dan Isyak  dilakukan  secara  jamak dan berjamaah.  Mereka meneruskan  bai`ah  dan berjabat tangan sebanyak tiga kali.  Rasulullah (s.`a.w.) bersabda,  setiap kali mereka melakukan bai`ah kepadanya;  Segala  puji bagi Allah yang telah mengurniakan kelebihan kepada kami di  atas  sekalian alam[51].

Ulasan

 

Konsep Imamah (kepemimpinan) yang ditekankan oleh Rasulullah (s.`a.w.)  di dalam khutbah Ghadir Khum adalah melalui nas  Allah  S.W.T.  Dan bukan melalui perlantikan atau pemilihan[52].

Ia memusatkan kepada dua belas imam yang didahului oleh Amir al-Mukminin  `Ali bin Abi Talib dan sebelas anak cucunya di  mana mereka adalah dari keturunan Rasulullah (s.`a.w.) sendiri melalui Fatimah  a.s.   Lantaran itu beliau  (s.`a.w.)  bersabda  "Zuriat  setiap  nabi  adalah dari sulbinya, tetapi  zuriatku  dari  sulbi `Ali"[53]. Lantaran itu beliau bersabda "Sesungguhnya Allah  telah melantik  `Ali  untuk  kalian  sebagai  wali,  imam  yang   wajib  ditaati"[54]. Kemudian  beliau bersabda "Akulah Sirat al-Mustaqim di  mana Dia memerintahkan kalian mengikutinya.  Kemudian `Ali  selepasku. Kemudian anak cucuku dari sulbinya, para imam yang menjadi petunjuk kepada kebenaran[55].

 

Sebenarnya konsep dua belas imam selepas kewafatan  Rasulullah  (s.`a.w.)  telah diriwayatkan tidak terkira  banyaknya  oleh para  ulama  Ahl al-Sunnah di dalam buku-buku mereka  di  samping para  ulama Syi`ah.  Umpamanya al-Bukhari telah  meriwayatkan  di dalam  Sahihnya[56] dengan perkataan "dua belas  amir".

 

Al-Bukhari meriwayatkannya  daripada Jabir b. Samurah bahawa Nabi  (s.`a.w.) bersabda "selepasku dua belas amir".  Muslim di dalam Sahih[57] misalnya meriwayatkannya daripada Jabir  b. Samurah  sehingga dia berkata: Aku bersama bapaku  berjumpa  Nabi (s.`a.w.).  Aku dengar Nabi (s.`a.w.) bersabda: "Urusan ini tidak akan selesai hingga berlaku kepada mereka dua belas khalifah"[58] . Al-Turmudhi di dalam Sunannya  meriwayatkannya dengan  lafaz amir bukan khalifah. Ahmad b. Hanbal di dalam Musnadnya[59] meriwayatkannya daripada Sya`bi daripada Masruq berkata: Kami berada di sisi `Abd Allah b. Mas`ud yang sedang memperdengarkan bacaan al-Qur'an kepada  kami. Tiba-tiba  seorang  lelaki  bertanya kepadanya: Wahai  Abu  `Abd Rahman!  Adakah anda telah bertanya Rasulullah (s.`a.w.)  berapakah  umat ini memiliki khalifah?  `Abd Allah b. Mas`ud  menjawab: Tiada  seorangpun  bertanya  kepadaku  mengenainya  semenjak  aku datang ke Iraq sebelum anda.  Kemudian dia berkata: Ya! 

 

 Sesungguhnya kami telah bertanya kepada Rasulullah (s.`a.w.)  mengenai-nya.   Maka  beliau  (s.`a.w.) bersabda:  "Dua  belas  (Khalifah) seperti bilangan naqib Bani Isra'il". Al-Muttaqi  al-Hindi di dalam Kanz  al-`Ummal[60] meriwayatkan bahawa Nabi (s.`a.w.) bersabda: "Selepasku akan diikuti oleh  dua belas khalifah". Al-Qunduzi  al-Hanafi di dalam Yanabi` al-Mawaddah[61] meriwayatkan  bahawa  Jabir  b.  `Abdullah  berkata:  Rasulullah (s.`a.w.)  bersabda: "Wahai Jabir!  Sesungguhnya para wasiku  dan para  imam  selepasku  pertamanya `Ali  kemudian  Hasan  kemudian  Husain  kemudian `Ali b. Husain.  Kemudian Muhammad b.  `Ali  al-Baqir.  Anda akan menemuinya wahai Jabir sekiranya anda  mendapatinya,  maka  sampailah salamku kepadanya.   Kemudian  Ja`far  b. Muhammad,  kemudian Musa b. Ja`far, kemudian `Ali b. Musa,  kemudian Muhammad b. `Ali, kemudian `Ali b. Muhammad, kemudian  Hasan  b.  `Ali.  Kemudian al-Qa'im namanya sama dengan namaku dan  kunyahnya  adalah  kunyahku, anak Hasan b. `Ali.   Dengan  beliaulah Allah akan "membuka" seluruh pelusuk bumi di Timur dan di  Barat,dialah  yang ghaib dari penglihatan.  Tidak akan  percaya  kepada imamahnya  melainkan  orang yang diuji hatinya oleh  Allah  SWT".

 

Jabir berkata: Wahai Rasulullah! Adakah orang ramai boleh mengambil  faedah darinya ketika ghaibnya?  Beliau menjawab: "Ya!  Demi yang mengutuskan aku dengan kenabian sesungguhnya mereka  mengambil  cahaya  daripada wilayahnya ketika ghaibnya,  seperti  orang ramai  mengambil  faedah dari matahari sekalipun  ianya  ditutupi awan".   Ini adalah di antara rahsia-rahsia ilmu Allah yang  tersembunyi.  Justeru itu rahsiakanlah mengenainya melainkan  kepada orang yang ahli.

Demikianlah dikemukakan secara ringkas konsep imam dua belas menurut  riwayat  para  ulama Ahl al-Sunnah  di  dalam  buku-bukumereka di mana ia adalah sejajar dengan khutbah Ghadir Khum. Memang  tidak dapat dinafikan bahawa `Ali a.s sendiri  telah mengemukakan khutbah/hadis Ghadir Khum sebagai hujah kekhilafahan beliau selepas Rasulullah (s.`a.w.). Al-Khawarizmi di dalam Manaqibnya[62] meriwayatkan bahawa  Amir al-Mukminin `Ali telah menuntut jawatan khalifah dengan  mengemukakan beberapa soalan munasyadah kepada Ahli Syura pada tahun 23 H.

 

 Beliau bertanya: Aku menyeru kalian dengan nama Allah, adakah di kalangan kalian di mana Rasulullah (s.`a.w.) bersabda  kepada-nya: Siapa yang menjadikan aku maulanya, maka `Ali adalah maulanya Wahai Tuhan, hormatilah orang yang mewalikannya, tentangilah orang yang bermusuhan dengannya.  Tolonglah orang yang  menolong-nya.  Orang  yang hadir hendaklah menyampaikannya  kepada  orang yang tidak hadir selain daripadaku?   Mereka menjawab: Tidak  ada orang lain selain daripada anda. Sulaim  b. Qais al-Hilali seorang tabi` meriwayatkan  bahawa beliau  melihat  Amir al-Mukminin `Ali a.s di Masjid  Madinah  di zaman pemerintahan Khalifah `Uthman b. `Affan dan dua ratus lebih para sahabat sedang bercakap-cakap dan bermuzakarah tentang  ilmu  dan  kezuhudan.  Mereka menyebut kelebihan Quraisy tentang  orang yang  pertama  memeluk  Islam dan  berhijrah  dengan  sabda-sabda Rasulullah  (s.`a.w.)  tentang mereka.  `Ali hanya  berdiam  diri kemudian beliau bertanya kepada mereka: Aku menyeru kalian dengan nama Allah adakah kalian mengetahui tentang sebab turunnya "Wahai orang-orang  yang  beriman!  Taatlah kamu kepada  Allah,  taat  kamu  kepada Rasulullah dan Uli al-Amr daripada kamu" (Surah  al-Nisa' 4:59).

 

Orang ramai menjawab: Wahai Rasulullah adakah ia  diturunkan secara  khusus  untuk sebahagian mukminin?  Atau ia  umum  kepada semua  mukminin?   Justeru itu Allah  A.W  memerintahkan  nabiNya supaya memberitahu mereka tentang Uli al-Amr mereka, dan  menafsirkan  kepada mereka tentang al-Wilayah sebagaimana beliau  menafsirkan  kepada  mereka  solat mereka, zakat  mereka  dan  haji mereka.    Dan   beliaulah  yang  melantik  aku   untuk   menjadi imam/khalifah kepada mereka selepas Ghadir Khum.  Kemudian beliau memberi  khutbahnya dan bersabda: "Wahai  manusia!   Sesungguhnya Allah  telah  mengutuskan aku dengan satu misi  yang  mencemaskan kerana aku menyangka orang ramai akan membohongiku. 

 

Justeru  itu aku berjanji pada diriku sendiri supaya aku tidak menyampaikannya atau Dia menyiksaku[63].

Kemudian beliau memerintahku supaya  solat dilakukan secara jamak dan berjamaah. Kemudian  beliau  berkhutbah: ‘Wahai  manusia  adakah  kalian mengetahui sesungguhnya Allah adalah maulaku, aku maula  mukminin dan  aku adalah lebih aula daripada diri mereka sendiri?   Mereka menjawab:  Ya! wahai Rasulullah.  Dia bersabda: Berdirilah  wahai  `Ali,  maka  aku (`Ali)pun berdiri.   Kemudian  beliau  bersabda: Siapa  yang menjadikan aku maulanya, maka `Ali  adalah  maulanya. Wahai  Tuhanku! Hormatilah orang yang  mewalikannya.  Tentang orang yang bermusuhan dengannya’. 

 

Maka Salman berdiri dan bertanya: Wahai Rasulullah taat kepada Uli al-Amr seperti siapa?  Rasulullah (s.`a.w.) bersabda: Ketaatan kepada Uli al-Amr  sepertilah mentaatiku.  

Kemudian  turun ayat "Hari ini  aku  menyempurnaka  agama kamu".

 

Maka Rasulullah (s.`a.w.) bersabda: Allah akbar, dengan  ini sempurnalah kenabianku dan lengkaplah agama Allah dengan  wilayah `Ali selepasku.

Lantas Abu Bakr dan `Umar bertanya: Adakah  ayat tersebut khusus untuk `Ali `a.s?  Beliau menjawab: Ya ianya untuk `Ali dan para wasiku sehinggalah hari kiamat. 

Abu Bakr dan `Umar meminta  penjelasan lagi.  Wahai Rasulullah, terangkanlah  kepada kami.   

`Ali  adalah  saudaraku,  wazirku,  pewarisku,   wasiku, khalifahku  pada umatku dan wali setiap mukmin selepasku.   Kemudian  anak  lelakiku  Hasan, kemudian  Husain  kemudian  sembilan daripada  anak  lelakiku  Husain satu  selepas  satu.   Al-Qur'an bersama  mereka dan mereka bersama al-Qur'an.  Mereka tidak  akan berpisah  daripadanya  dan ia (al-Qur'an) tidak  akan  memisahkan mereka sehingga mereka dikembalikan kepadaku di Haud’. 

Lalu  para sahabat menjawab: Wahai Tuhanku sesungguhnya kami telah mendengar demikian itu dan kami naik saksi di atas apa yang diucapkan  oleh anda (`Ali)[64].

 

 

`Ali  a.s juga telah mengulangi khutbah/hadis nabi di Ghadir  Khum   semasa beliau mula menjadi khalifah di Rahbah di Kufah pada tahun35 H.  Ahmad b. Hanbal meriwayatkan bahawa `Ali a.s berkata: Aku menyeru kerana Allah bagi setiap orang yang mendengar  Rasulullah (s.`a.w.)  bersabda di hari al-Ghadir supaya berdiri dan  memper saksikan  apa yang telah didengarinya.  Dan tidak  boleh  berdiri melainkan orang yang melihatnya (Nabi s.`a.w.) dengan matanya dan mendengar dengan kedua-dua telinganya.  Lantas tiga puluh sahabat berdiri termasuk dua belas orang yang telah mengambil bahagian di dalam  peperangan Badar.  Mereka telah menyaksikan bahawa  beliau (s.`a.w.)  telah  memegang  `Ali dengan  tangannya  dan  bersabda kepada orang ramai, di antaranya: Tidakkah anda mengetahui bahawa sesungguhnya  aku  lebih  aula dengan  mukminin  daripada  mereka sendiri? 

 

Mereka menjawab: Ya.  Kemudian beliau (s.`a.w.) bersabda  lagi:  Siapa yang telah menjadikan aku  maulanya,  maka  `Ali adalah maulanya[65].

. adalah  diriwayatkan  bahawa terdapat para  sahabat  seperti Anas b. Malik dan lain-lain yang enggan memberi penyaksian tersebut di mana `Ali a.s berkata kepadanya: Kenapa anda tidak berdiri  bersama  sahabat-sahabat  Rasulullah (s.`a.w.)  yang  lain  untuk memberi penyaksian kepada apa yang telah anda dengari daripadanya di hari itu?

 

 Dia menjawab: Wahai Amir al-Mukminin, aku telah tua dan  pelupa pula.  Lantas `Ali a.s berkata: Jika anda  berbohong, nescaya  Allah  akan mengenakan anda  dengan  penyakit  keputihan kulit yang tidak dapat ditutupi serban.  Dia tetap dengan pendiriannya sehingga mukanya dihinggapi keputihan kanser.  Selepas itu dia berkata: Aku ditimpa penyakit ini disebabkan berkat doa hamba yang salih[66] .

Di  sini  diperturunkan sebahagian dari  para  sahabat  yang melihat sendiri Rasulullah (s.`a.w.) dan mendengar khutbah beliau (s.`a.w.) di Ghadir Khum.  Kemudian memberi penyaksian mereka  di hadapan  Amir  al-Mukminin `Ali b. Abi Talib  di  Rahbah  seperti berikut:

 

1.         Abu Zainab b. `Auf al-Ansari.

2.         Abu `Umrah b. `Amru b. Muhsin al-Ansari.

3.         Abu Fadalah al-Ansari. Beliau mati syahid di dalam peperanganSiffin  di  pihak Amir al-Mukminin `Ali a.s dan  terlibat  di dalam Peperangan Badr.

4.         Abu Qudamah al-Ansari. Beliau mati syahid di dalam peperangan al-Siffin di pihak Amir al-Mukminin `Ali a.s.

5.         Abu Laila al-Ansari.  Beliau mati syahid di dalam  peperangan al-Siffin di pihak Amir al-Mukminin `Ali a.s.

6.         Abu Hurairah al-Dusi.

7.         Abu al-Haitham  Ibn al-Taihan.  Beliau mati  syahid di  dalapeperangan al-Siffin di pihak Amir al-Mukminin `Ali a.s.  dan terlibat dalam Peperangan Badr.

8.         Thabit b. al-Wadi`ah al-Ansari al-Khazraji al-Madani.

9.         Hubsyi b. Janadah al-Saluli.

 

10.       Abu Ayyub Khalid al-Ansari. Beliau terlibat dalam  peperangan Badr.

11.       Khuzaimah b. Thabit al-Ansari, Dhu al-Syahadataini.   Beliau mati  syahid  di dalam peperangan al-Siffin dan  terlibat  di dalam peperangan Badr.

12.       Abu Syurah Khuwailid `Amru al-Khuza`i.  Wafat ketika berusia 68 tahun.

13.       Zaid/Yazid b. Syarahil al-Ansari.

14.       Sahal b. Hanif  al-Ansari al-Ausi.   Wafat ketika berusia 38 tahun dan terlibat di dalam peperangan Badr.

15.       Abu Sa`id Sa`d b. Malik al-Khudri al-Ansari.

16.       Abu `Abbas Sahl b. Sa`d al-Ansari.  Wafat ketika  berusia  91 tahun.

17.       Amir b. Laila al-Ghaffari.

18.       `Abd al-Rahman b. Rabb al-Ansari.

19.       `Abdullah b. Thabit al-Ansari.  Khadam Rasulullah (s.`a.w.).

20.       `Ubaid b. `Azib al-Ansari.

21.       Abu Tarif `Adi b. Hatim.

22.       `Uqbah b. `Amir al-Jahani.   Beliau wafat  ketika berusia  68 tahun. Dan di kalangan orang yang mati di pihak Mu`awiah.

23.       Nahiyah b. `Amr al-Khuza`i.

24.       Nu`man b. `Ajalan al-Ansari[67].

 

`Ali  juga mengulangi  khutbah/hadis Ghadir Khum  pada  hari Peperangan Jamal tahun 36 H.  Beliau bertanya Talhah: Aku menyer anda, adakah anda mendengar Rasulullah (s.`a.w.) bersabda:  Siapa yang menjadikan aku maula nya, maka `Ali maula nya. Wahai  Tuhanku! Hormatilah  orang  yang mewalikannya dan tentangilah  orang  yang memusuhinya?   Talhah  menjawab: Ya.  `Ali berkata:  Kenapa  anda memerangiku?  Talhah menjawab: Aku tidak ingat.  Beliau  berkata: Talhah telah pergi darinya[68]

 

Amir al-Mukminin mengulang kembali khutbah/hadis Ghadir Khum di Kufah pada tahun 36-37 H. di mana sekumpulan lelaki mengulangi  kembali hadis Ghadir al-Khum di hadapan Amir al-Mukminin `Ali[69],. Begitu  juga  Fatimah al-Zahra, Hasan, Husain  dan  sembilan para imam Ahl al-Bait Rasulullah (s.`a.w.) berhujah dengan  hadis  al-Ghadir dan lain-lain,  seperti hadis al-Thaqalain, al-Safinah, al-Manzilah,  al-Tair,  al-Dar, Madinah  al-`Ilm  dan  lain-lain. Semuanya menjelaskan kekdudukan kelebihan para imam dua belas. 

Adalah suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa  Amir al-Mukminin  `Ali mempunyai keilmuan yang tinggi dan diakui  oleh Rasulullah (s.`a.w.).  Rasulullah (s.`a.w.) bersabda: "Aku adalah bandar  ilmu, `Ali adalah pintunya"[70].

Ketinggian  ilmu  dan bahasa yang diucapkan  oleh  Amir  al-Mukminin  `Ali  b.  Abi Talib terserlah  di  dalam  ucapan-ucapan beliu[71]

di mana pada suatu hari beliau diminta  oleh  sebahagian  para  sahabatnya supaya memberitahu mereka  tentang  keilmuannya. Amir al-Mukminin menjawab: Sesungguhnya ucapanku sukar dan menyukarkan  (Sa`bun  wa Mustas`abun) di mana ia tidak  akan  difahami melainkan  oleh  orang  yang alim  (al-`Alimun ).   Tetapi  mereka  mendesak  beliau  supaya memberi suatu  ucapan  kata-kata  hikmah kepada  mereka.  Lalu beliau menjemput mereka ke rumahnya, kemudian  beliau  berucap: Akulah yang telah tinggi  (`Alautu),  maka akulah  yang memaksa, (Qahartu); akulah yang menghidupkan  (Uhyi)  dan mematikan (Umitu), akulah yang pertama (al-Awwal) dan  terakhir (al-Akhir), Zahir (al-Zahir) dan batin (al-Batin). Lantas  mereka  memarahi beliau dan  berkata:  Beliau  telahkafir  (kafara) lalu mereka berdiri untuk keluar  dari  rumahnya. `Ali  a.s  berkata kepada pintu: Wahai pintu,  peganglah  mereka.  Maka pintu itu tertutup dengan sendiri.  Beliau berkata: Tidakkah aku telah berkata kepada kalian bahawa ucapanku sukar dan  menyukarkan, di mana ia tidak dapat difahami melainkan oleh orang yang alim?  Datang kemari, aku akan menjelaskannya kepada kalian.

 

Adapun  ucapanku: Akulah yang telah tinggi  (`Alautu),  maka akulah  yang  telah  memaksa (Qahartu), maka  akulah  yang  telah meninggikan (Alautu) kalian dengan pedangku ini.  Maka aku memaksa  (Qahartu)  kalian sehingga kalian beriman  kepada  Allah  dan Rasul-Nya. Adapun ucapanku: Akulah yang menghidupkan (Uhyi) dan mematikan  (Umitu),  maka akulah yang menghidupkan  (Uhyi)  Sunnah  dan mematikan (Umitu) bid`ah. Adapun ucapanku: Akulah yang pertama (al-Awwal), maka akulah orang  yang pertama (al-Awwal) beriman kepada Allah  dan  memeluk Islam.

 

Adapun ucapanku: Akulah orang yang terakhir (al-Akhir), maka akulah orang yang terakhir (al-Akhir) mengenakan pakaian ke  atas  Nabi (s.`a.w.) dan mengkafankannya. Adapun  ucapanku:  Akulah zahir (al-Zahir)  dan  batin  (al-Batin), maka di sisi akulah ilmu zahir dan batin. Kemudian para sahabatnya mengeluh seraya berkata: Anda telah menyelamatkan kami semoga Allah menyelamatkan anda[72].

 

Jikalaulah sebahagian para sahabat Amir al-Mukminin `Ali a.s  sukar  untuk memahami ucapan-ucapan beliau, orang-orang di  zaman kita  ini  lebih  sukar untuk memahaminya.   Justeru  itu  mereka melontarkan  kata-kata kafir kepada Syi`ah Amir al-Mukminin  `Ali a.s pula dengan alasan Amir al-Mukminin `Ali tidak berkata  demikian.   Hanya Syi`ah `Ali sahaja yang mengaitkan ucapan  tersebut Perbezaannya yang pertama (sebahagian para sahabat `Ali a.s) mengkafirkan  `Ali  sendiri kerana ucapannya.   Sementara  orang-orang  Islam tertentu di zaman ini, menafikan kata-kata  itu  dikaitkan  kepada  `Ali a.s.  Sebaliknya menyatakan  bahawa  ucapan tersebut  hanya  direka-reka oleh Syi`ah (`Ali).   Lantas  mereka mengkafirkan  Syi`ah.  Jikalaulah mereka  benar-benar  mengetahui bahawa  ucapan  tersebut  datangnya daripada  `Ali  a.s  sendiri, kemungkinan  mereka akan melakukan perkara yang sama  sebagaimana yang  telah dilakukan oleh sebahagian para sahabat `Ali  terhadap beliau sendiri kerana mereka bukanlah terdiri daripada orang yang mempunyai  ilmu yang tinggi,  malah mereka hanya  dapat  memahami sesuatu  secara mendatar.  Meskipun begitu mereka adalah  sahabat Amir  al-Mukminin `Ali dan kemungkinan di kalangan mereka  adalah  sahabat Rasulullah (s.`a.w.) sendiri.

 

Di sini diperturunkan nama-nama perawi khutbah/hadis  Ghadir  Khum di kalangan para sahabat Rasulullah (s.`a.w.) tentang  perlantikan `Ali sebagai khalifah secara langsung selepas Rasulullah (s.`a.w.)  sebagaimana sabdanya: "Siapa yang menjadikan aku  maulanya, maka `Ali adalah maulanya".  Dan nama-nama perawi tersebut telah  diriwayatkan oleh para ulama Ahl al-Sunnah di dalam  buku-buku mereka seperti berikut:

 

 

1.                Abu Hurairah al-Dausi  (w. 57/58/59 H).   Diriwayatkan  oleh al-Khatib  al-Baghdadi  di dalam Tarikh Baghdad,  VII,  hlm. 290.  Al-Khawarizmi di dalam Manaqibnya, hlm. 130. Ibn  Hajr di dalam Tahdhib al-Tahdhib, VII, hlm. 327.

 

2.                Abu Laila Al-Ansari (w. 37 H).  Diriwayatkan oleh  al-Khawarizmi,  di  dalam Manaqibnya, hlm. 35.  Al-Suyuti  di  dalam  Tarikh al-Khulafa', hlm. 14.

 

3.                Abu  Zainab bin `Auf al-Ansari.  Diriwayatkan oleh  Ibn  al-Athir  di dalam Usd al-Ghabah, III, hlm. 307.  Ibn  Hajr  di dalam al-Isabah, III, hlm. 408.

 

4.                Abu  Fadhalah  al-Ansari, sahabat Nabi  (s.`a.w.)  di  dalam peperangan  Badr.  Di antara orang yang  memberi  penyaksian kepada  `Ali  a.s  dengan hadis al-Ghadir  di  hari  Rahbah. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah,  III,hlm. 307.

5.                Abu Qudamah al-Ansari.  Di antara orang yang menyahut seruan `Ali a.s di hari Rahbah.  Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir  di  dalam Usd al-Ghabah, V, hlm. 276.

 

6.                Abu `Umrah bin `Umru bin Muhsin al-Ansri.  Diriwayatkan oleh  Ibn  al-Athir  di dalam Usd al-Ghabah, III,  hlm.  307.   Di  antara  yang  menjadi saksi kepada `Ali a.s di  hari  Rahbah  dengan hadis al-Ghadir.

 

7.                Abu l-Haitham bin al-Taihan meninggal dunia di  dalam  pepe rangan al-Siffin tahun 37 H.  Diriwayatkan oleh al-Qadhi  d dalam Tarikh Ali Muhammad, hlm. 62.

 

8.                Abu Rafi` al-Qibti, hamba Rasulullah (s.`a.w.).   Diriwayakan  oleh  al-Khawarizmi di dalam Maqtal dan  Abu  Bakr  al-Ja`abi di dalam Nakhbnya.

 

9.                Abu Dhuwaib Khuwailid atau Khalid bin Khalid bin Muhrith al-Hazali wafat di dalam pemerintahan Khalifah `Uthman.   Diriwayatkan  oleh  Ibn `Uqdah di dalam Hadith  al-Wilayah,  al-Khawrizmi di dalam Maqtal.

 

10.             Abu Bakr bin Abi Qahafah al-Taimi (w. 13  H).   Diriwayatka oleh Ibn Uqdah dengan sanad-sanadnya di dalam Hadith  al-Wlayah,  Abu Bakr al-Ja`abi di dalam al-Nakhb, al-Mansur  al-Razi  di  dalam kitabnya Hadith  al-Ghadir,  Syamsuddin  al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna al-Matalib, hlm. 3 di antara perawi-perawi hadis al-Ghadir.

 

11.             Usamah  bin Zaid bin al-Harithah al-Kalbi (w. 54  H).  Diriwayatkan di dalam Hadith al-Wilayah dan Nakhb al-Manaqib.

 

12.  `Ubayy bin Ka`ab al-Ansari al-Khazraji (w. 30/32  H).  Diriwayatkan  oleh  Abu Bakr al-Ja`bi dengan  sanad-sanadnya  di dalam Nakhb al-Manaqib.

 

13.             As`ad bin Zararah al-Ansari.  Diriwayatkan  oleh  Syamsuddin al-Jazari di dalam Asna al-Matalib, hlm. 4.

 

14.             Asma` binti `Umais al-Khath`amiyyah.  Diriwayatkan oleh  Ibn`Uqdah dengan sanad-sanadnya di dalam Hadith al-Wilayah

 

15.             Umm  Salmah isteri Nabi (s.`a.w.).   Diriwayatkan  oleh  al-Qunduzi l-Hanafi di dalam Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 40.

 

16.             Umm Hani` binti Abi Talib.  Diriwayatkan oleh al-Qunduzi  l-Hanafi di dalam Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 40 dan Ibn  `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah dengan sanad-sanadnya.

 

17.             Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji hamba  Rasulullah (s.`a.w.) (w. 93 H).  Diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi di dalam Tarikhnya, VII, hlm. 377; Ibn Qutaibah  di dalam  al-Ma`arif, hlm. 291; al-Suyuti di dalam  Tarikh  al-Khulafa', hlm.114.

 

18.             Al-Barra' bin `Azib al-Ansari al-Ausi (w. 72 H).  Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, IV, hlm.  281,Ibn Majah di dalam Sunan, I, hlm. 28-29.

 

19.             Baridah bin al-Hasib  Abu Sahl al-Aslami  (w. 63 H).   Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam al-Mustadrak, III, hlm. 110; al--Suyuti di dalam Tarikh al-Khulafa', hlm. 114.

 

20.             Abu Sa`id Thabit bin Wadi`ah al-Ansari al-Khazraji  al-Madani.  Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd  al-Ghabah,III, hlm. 307.

 

21.             Jabir bin Samurah bin Janadah Abu Sulaiman al-Sawa`i (w.  70H).  Diriwayatkan oleh al-Muttaqi al-Hindi di dalam Kanz al-`Ummal, VI, hlm. 398.

 

22.  Jabir bin `Abdullah al-Ansari (w. 73/74/78 H).  Diriwayatkan oleh Ibn `Abd al-Birr di dalam al-Isti`ab, II, hlm. 473; Ibn Hajr di dalam Tahdhib al-Tahdhib, V, hlm. 337.

 

23.             Jabalah bin  `Amru al-Ansari.  Diriwayatkan oleh  Ibn `Uqdah dengan sanad-sanadnya di dalam Hadith al-Wilayah.

 

24.  Jubair bin Mut`am bin `Adi al-Qurasyi al-Naufali  (w. 57/58/59H).  Diriwayatkan  oleh  al-Qunduzi  al-Hanafi  di dalam Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 31, 336.

 

25.             Jarir bin `Abdullah bin Jabir al-Bajali (w. 51/54 H).  Diriwayatkan  oleh al-Haithami di dalam Majma`  al-Zawa'id ,  IX,hlm. 106.

 

26.             Abu Dhar Jundab Janadah al-Ghaffari (w. 31 H).  Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah;  Syamsuddin  al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna l-Matalib, hlm. 4.

 

27.             Abu Junaidah Janda`  bin `Amru  bin  Mazin al-Ansari.  Diri-wayatkan  oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, I,  hlm.308.

28.             Hubbah bin Juwain Abu Qudamah al-`Arani (w. 76-79 H).  Diriwayatkan  oleh al-Haithami di dalam Majma`  al-Zawa'id,  IX,hlm.  103;  al-Khatib al-Baghdadi di dalam  Tarikh  Baghdad, VIII, hlm. 276.

 

29.             Hubsyi bin Janadah al-Jaluli. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di  dalam  Usd al-Ghabah, III, hlm. 307; V,  hlm.  203;  Ibn Kathir di dalam al-Bidayah wa al-Nihayah, V, hlm. 211.

 

30.             Habib bin Badil  bin Waraqa` al-Khaza`i.  Diriwayatkan  oleh Ibn  al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, I, hlm. 368; Ibn  Hajr di dalam al-Isabah, I, hlm. 304.

 

31.             Huzaifah  bin Usyad Abu Sarihah al-Ghaffari  (w.  40/42  H).diriwayatkan oleh al-Qunduzi al-Hanafi, di dalam Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 38.

 

32.             Huzaifah bin al-Yamani (w. 36 H). Diriwayatkan oleh Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna l-Matalib, hlm. 40.

 

33.             Hasan bin Thabit.  Salah seorang penyair al-Ghadir pada abad pertama hijrah.

 

34.             Imam  Mujtaba  Hasan bin `Ali a.s.   Diriwayatkan  oleh  Ibn`Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah dan Abu Bakr al-Ja`abi  di dalam al-Nakhb.

 

35.             Imam Husain bin `Ali a.s.  Diriwayatkan oleh Abu  Nu`aim  di dalam Hilyah al-Auliya', IX, hlm. 9.

 

36.             Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari (w. 50/51/52  H).  Diriwayatkan  oleh Muhibbuddin al-Tabari di dalam al-Riyadh  al-Nadhirah, I, hlm. 169; Ibn al-Athir di dalam Usd  al-Ghabah,V, hlm. 6 dan lain-lain.

 

37.             Abu Sulaiman Khalid bin al-Walid al-Mughirah al-Makhzumi (w.21/22 H).  Diriwayatkan oleh Abu Bakr al-Ja`abi di dalam al-Nakhb.

 

38.             Khuzaimah  bin Thabit al-Ansari Dhu al-Syahadataini  (w.  37H). Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd  al-Ghabah,III, hlm. 307 dan lain-lain.

 

39.             Abu  Syuraih Khuwailid Ibn `Umru al-Khaza`i (w. 68  H).   Di antara orang yang menyaksikan Amiru l-Mukminin dengan hadith al-Ghadir.

 

40.             Rifalah bin `Abd al-Mundhir al-Ansari. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah dengan sanad-sanadnya di dalam Hadith al-Wilayah.

 

41.             Zubair bin al-`Awwam al-Qurasyi (w. 36 H). Diriwayatkan oleh Syamsuddin  al-Jazari  al-Syafi`i di dalam  Asna  l-Matalib, hlm. 3.

 

42.  Zaid  bin Arqam al-Ansari al-Khazraji (w. 66/68  H).   Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, IV,  hlm.368 dan lain-lain.

 

43.             Abu  Sa`id Zaid bin Thabit (w. 45/48 H).  Diriwayatkan  oleh Syamsuddin  al-Jazari  al-Syafi`i di dalam  Asna  l-Matalib,hlm. 4 dan lain-lain.

 

44.             Zaid Yazid bin  Syarahil al-Ansari.   Diriwayatkan oleh  Ibn al-Athir  di dalam Usd al-Ghabah, II, hlm. 233; Ibn Hajr  di dalam al-Isabah, I, hlm. 567 dan lain-lain.

 

45.             Zaid bin `Abdullah al-Ansari.  Diriwayatkan oleh Ibn  `Uqdah dengan sanad-sanadnya di dalam Hadith al-Wilayah.

 

46.             Abu Ishak Sa`d bin Abi Waqqas (w. 54/56/58 H).  Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam al-Mustadrak , III, hlm. 116 dan lain-lain.

 

47.             Sa`d bin Janadah al-`Aufi bapa kepada `Atiyyah al-`Aufi. Diriwayatkan  oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah ,  dan lain-lain.

 

48.  Sa`d bin `Ubadah al-Ansari al-Khazraji (w. 14/15  H). Diriwayatkan oleh Abu Bakr al-Ja`abi di dalam Nakhb.

 

49.             Abu Sa`id Sa`d  bin Malik al-Ansari al-Khudri  (w.  63/64/65H).  Diriwayatkan  oleh al-Khawarizmi di  dalam  Manaqibnya, hlm. 8; Ibn Kathir di dalam Tafsirnya, II, hlm. 14 dan lain-lain.

 

50.             Sa`id bin Zaid al-Qurasyi `Adwi (w. 50/51  H).  Diriwayatkan oleh Ibn al-Maghazili di dalam Manaqibnya.

 

51.             Sa`id bin Sa`d bin `Ubadah al-Ansari.  Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

52.             Abu  `Abdullah Salman al-Farisi (w. 36/37  H).  Diriwayatkan oleh  Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna  l-Matalib, hlm. 4 dan lain-lain.

 

53.             Abu Muslim Salmah  bin `Umru bin al-Akwa` al-Islami  (w.  74H).  Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah dengan  sanad-sanadnya  didalam Hadith al-Wilayah.

 

54.             Abu Sulaiman Samurah bin Jundab al-Fazari (w.  58/59/60  H).Diriwayatkan  oleh Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di  dalam Asna l-Matalib, hlm. 4 dan lain-lain.

 

55.             Sahal  bin Hanif al-Ansari al-Awsi (w. 38  H).  Diriwayatkan  oleh  Syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna  l-Matalib, hlm. 4 dan lain-lain.

 

56.             Abu `Abbas Sahal  bin Sa`d al-Ansari  al-Khazraji  al-Sa`idi (w.  91 H).  Diriwayatkan oleh al-Qunduzi l-Hanafi di  dalam Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 38 dan lain-lain.

 

57.             Abu Imamah al-Sadiq Ibn `Ajalan al-Bahili (w. 86  H).  Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

58.             Dhamirah  al-Asadi.  Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah  di  dalam Hadith al-Wilayah.

 

59.             Talhah bin `Ubaidillah al-Tamimi wafat pada tahun 35  Hijrah di dalam Perang Jamal. Diriwayatkan oleh al-Mas`udi di dalam Muruj  al-Dhahab, II, hlm. 11;  al-Hakim di dalam  al-Mustadrak, III, hlm. 171 dan lain-lain.

 

60.             `Amir bin `Umair al-Namiri.  Diriwayatkan oleh Ibn  Hajr  di dalam al-Isabah, II, hlm. 255.

 

61.             `Amir bin Laila bin Dhumrah.  Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, III, hlm. 92 dan lain-lain.

 

62.             `Amir bin Laila al-Ghaffari.  Diriwayatkan oleh Ibn Hajr  di dalam al-Isabah, II, hlm. 257 dan lain-lain.

 

63.             Abu Tufail `Amir bin Wathilah.  Diriwayatkan oleh  Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, I, hlm. 118; al-Turmudhi di dalam Sahihnya, II, hlm. 298 dan lain-lain.

 

64.             `Aisyah  binti  Abu  Bakr  bin  Abi  Qahafah,  isteri   Nabi (s.`a.w.).  Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

65.             `Abbas  bin `Abdu l-Muttalib bin Hasyim  bapa  saudara  Nabi (s.`a.w.).  Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

66.             `Abdu al-Rahman  bin `Abd Rabb al-Ansari.  Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, III, hlm. 307; Ibn Hajr di dalam al-Isabah, II, hlm. 408 dan lain-lain.

 

67.             Abu Muhammad bin `Abdu al-Rahman bin Auf al-Qurasyi al Zuhri (w.  31  H).   Diriwayatkan oleh  Syamsuddin  al-Jazari  al-Syafi`i di dalam Asna al-Matalib, hlm. 3 dan lain-lain.

 

68.             `Abdu al-Rahman bin Ya`mur al-Daili.  Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah dan lain-lain.

 

69.             `Abdullah  bin  Abi `Abd al-Asad  al-Makhzumi.  Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

70.             `Abdullah bin Badil bin Warqa' Sayyid Khuza`ah. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

71.             `Abdullah bin Basyir al-Mazini. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

72.             `Abdullah bin Thabit al-Ansari.  Diriwayatkan oleh  al-Qadhi di dalam Tarikh Ali Muhammad, hlm. 67.

 

?73.           `Abdullah  bin  Ja`far bin Abi Talib al-Hasyim  (w.  80  H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

74.             `Abdullah  bin Hantab al-Qurasyi  al-Makhzumi.  Diriwayatkan oleh al-Suyuti di dalam Ihya' al-Mayyit.

 

75.             `Abdullah bin Rabi`ah.  Diriwayatkan oleh  al-Khawarizmi  di dalam Maqtalnya.

 

76.             `Abdullah bin `Abbas (w. 68 H).  Diriwayatkan oleh al-Nasa`I di dalam al-Khasa`is, hlm. 7 dan lain-lain.

 

77.             `Abdullah  bin Ubayy Aufa `Alqamah al-Aslami (w.  86/87  H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

78.             Abu `Abd al-Rahman `Abdullah  bin  `Umar  bin al-Khattab al- `Adawi (w. 72/73 H).  Diriwayatkan oleh al-Haithami di dalam Majma` al-Zawa'id, IX, hlm. 106 dan lain-lain.

 

79.             Abu `Abdu al-Rahman `Abdullah bin Mas`ud al-Hazali (w. 32/33H).   Diriwayatkan  oleh  al-Suyuti  di  dalam  al-Durr  al-Manthur, II, hlm. 298 dan lain-lain.

 

80.             `Abdullah bin Yamil. Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah, III, hlm. 274;  Ibn Hajr di dalam  al-Isabah, II, hlm. 382 dan lain-lain.

 

81.             `Uthman bin `Affan (w. 35 H).  Diriwayatkan oleh Ibn  `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah dan lain-lain.

 

 

82.             `Ubaid bin `Azib al-Ansari, saudara al-Bara' bin  `Azib.  Di antara  orang  yang membuat penyaksian kepada  `Ali  a.s  di Rahbah.  Diriwayatkan  oleh Ibn al-Athir di  dalam  Usd  al-Ghabah, III, hlm. 307.

 

83.             Abu Tarif `Adi bin Hatim (w. 68 H).  Diriwayatkan  oleh  al-Qunduzi al-Hanafi di dalam Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 38  dan lain-lain.

 

84.             `Atiyyah bin Basr al-Mazini. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

85.             `Uqbah bin `Amir al-Jauhani.  Diriwayatkan oleh  al-Qadhi di dalam Tarikh Ali Muhammad, hlm. 68.

 

86.             Amiru l-Mukminin `Ali bin Abi Talib a.s.  Diriwayatkan  oleh Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya, I, hlm. 152; al-Haithami  di dalam Majma` al-Zawa'id, IX, hlm. 107;  al-Suyuti  di dalam Tarikh al- Khulafa', hlm. 114; Ibn Hajr di dalam  Tahdhib  al-Tahdhib, VII, hlm. 337; Ibn Kathir di  dalam  al-Bidayah wa al-Nihayah, V, hlm. 211 dan lain-lain.

 

87.             Abu  Yaqzan `Ammar bin Yasir (w. 37  H).  Diriwayatkan  oleh Syamsuddin  al-Jazari al-Syafi`i di dalam  Asna  al-Matalib,hlm. 4 dan lain-lain.

 

88.             `Ammarah al-Khazraji al-Ansari. Diriwayatkan oleh al-Haithami di dalam Majma` al-Zawa'id, IX, hlm. 107 dan lain-lain.

 

89.             `Umar bin Abi Salmah bin `Abd al-Asad al-Makhzumi (w. 83 H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

90.             `Umar bin al-Khattab (w. 23 H). Diriwayatkan oleh  Muhibbuddin al-Tabari di dalam al-Riyadh al-Nadhirah, II, hlm.  161; Ibn Kathir di dalam al-Bidayah wa al-Nihayah, VII, hlm.  349 dan lain-lain.

 

91.             Abu Najid `Umran bin Hasin al-Khuza`i (w. 52 H).  Diriwayatkan  oleh syamsuddin al-Jazari al-Syafi`i di dalam Asna  al-Matalib, hlm. 4 dan lain-lain.

 

92.             `Amru bin al-Humq al-Khuza`i al-Kufi (w. 50 H). Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

93.             `Amru  bin  Syarhabil.   Diriwayatkan oleh al-Khawarizmi di dalam Maqtalnya.

 

94.             `Amru bin al-`Asi.  Diriwayatkan oleh Ibn Qutaibah di dalam al-Imamah wa al-Siyasah, hlm. 93 dan lain-lain.

 

95.             `Amru bin Murrah al-Juhani Abu Talhah atau Abu Maryam. Diri-wayatkan  oleh al-Muttaqi al-Hindi di dalam Kanz  al-`Ummal, VI, hlm. 154 dan lain-lain.

 

96.             Al-Siddiqah Fatimah binti Nabi (s.`a.w.).  Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah dan lain-lain.

 

97.             Fatimah binti Hamzah bin `Abdu l-Muttalib. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

98.             Qais bin Thabit bin Syamas al-Ansari. Diriwayatkan oleh  Ibn al-Athir  di dalam Usd al-Ghabah, I, hlm. 368;  Ibn Hajr  di dalam al-Isabah, I, hlm. 305 dan lain-lain.

 

99.             Qais bin Sa`d bin `Ubadah al-Ansari al-Khazraji.  Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

100.           Abu Muhammad Ka`ab bin `Ajrah al-Ansari al-Madani (w. 51 H).Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

101.           Abu Sulaiman Malik  bin  al-Huwairath al-Laithi  (w. 84  H). Diriwayatkan  oleh  al-Suyuti di dalam  Tarikh  al-Khulafa', hlm. 114 dan lain-lain.

 

102.           Al-Miqdad bin `Amru al-Kindi al-Zuhri (w. 33 H).  Diriwayatkan  oleh  Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah  dan  lain-lain.

 

103.           Najiah bin `Amru al-Khuza`i.  Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di  dalam Usd al-Ghabah, V, hlm. 6;  Ibn Hajr di  dalam  al-Isabah, III, hlm. 542 dan lain-lain.

 

104.           Abu Barzah Fadhlah  bin  `Utbah al-Aslami (w. 65 H).   Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

105.           Na'mar bin `Ajalan al-Ansari. Diriwayatkan oleh al-Qadhi  di dalam Tarikh Ali Muhammad, hlm. 68 dan lain-lain.

 

106.           Hasyim al-Mirqal Ibn `Utbah  bin Abi Waqqas al-Zuhri (w.  37H).  Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd  al-Ghabah, I, hlm. 366; Ibn Hajr di dalam al-Isabah, I, hlm. 305.

 

107.           Abu Wasmah Wahsyiy bin Harb al-Habsyi al-Hamsi. Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

108.           Wahab bin Hamzah. Diriwayatkan oleh al-Khawarizmi pada Fasal Keempat di dalam Maqtalnya.

 

109.           Abu Juhaifah Wahab bin `Abdullah al-Suwa'i (w. 74 H).  Diriwayatkan oleh Ibn `Uqdah di dalam Hadith al-Wilayah.

 

110.           Abu Murazim Ya'li  bin  Murrah bin  Wahab al-Thaqafi.  Diriwayatkan oleh Ibn al-Athir di dalam Usd al-Ghabah , II,  hlm.233; Ibn Hajr di dalam al-Isabah , III, hlm. 542[73].

 

Demikianlah  dikemukakan  kepada  kalian  110  perawi-perawi hadis  al-Ghadir  di kalangan para sahabat  mengenai  perlantikan `Ali `a.s sebagai imam/khalifah secara langsung selepas  Rasulullah  (s.`a.w.), oleh ulama kita Ahl al-Sunnah di dalam  buku-buku mereka.  Oleh itu ianya sudah mencapai ke peringkat  kemutawatirannya.  Kemudian diikuti pula oleh 84 perawi-perawi dari golongan para Tabi`in yang meriwayatkan hadis al-Ghadir serta 360  perawi-perawi  di  kalangan para ulama Sunnah  yang  meriwayatkan  hadis tersebut di dalam buku-buku mereka.  Malah terdapat 26  pengarang dari  kalangan para ulama Ahl al-Sunnah yang mengarang  buku-buku tentang hadis al-Ghadi[74].

 

 

 

Kesimpulan

 

 

Khutbah /Hadis Rasulullah (s.`a.w.) di Ghadir Khum pada 18hb. Dhu l-Hijjah tahun 10 Hijrah telah memusatkan kepemimpin-an  umat kepada dua belas imam/khalifah.  Kemungkinan "keadaan tertentu" tidak  membenarkan  ia didedahkan secara menyeluruh  kepada  umum  dengan  berbagai-bagai alasan.  Meskipun begitu  setiap  individu "bebas" mempunyai pendapatnya yang tersendiri bagi menerima  atau menolak mana-mana  hadis yang kurang  sesuai  dengan  fahamannya dengan alasan akademik yang mendalam. Meskipun begitu, dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah S.W.T.

 

 

Wassalam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Lihat umpamanya al-Khatib, Tarikh Baghdad, Baghdad 1950, VIII,

hlm. 290;  al-Khawarizmi, al-Manaqib,  Cairo 1340 H, hlm. 130;

al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa', Cairo 1963, hlm. 114; Ibn Hajr,

al-Isabah,  Baghdad 1345 H, III,  hlm. 408;  Ibn al-Athir, Usd

al-Ghabah, 1349 H, III, hlm. 307 dan lain-lain.

[2] Maksud Surah al-Saba' 34 : 13  "Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur".

[3] Lihat umpamanya Surah Ali `Imran, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Munafiqin, al-Hadid, al-Mujadalah dan al-Hasyr.

[4] Al-`Allamah al-Tabarsi, al-Ihtijaj, Beirut 1403 H, I, hlm. 59.

 

[5] Ibid.

 

[6] Al-Khawarizmi ,al-Manaqib, hlm. 1301;  al-Khatib, Tarikh Baghdad, VIII, hlm. 290;

Ibn Hajr, al-Isabah, III, hlm. 408;  al- Suyuti, Tarikh al-Khulafa', hlm. 114.

[7] Untuk mengeahui konsep Imamah menurut Ahl al-Sunnah,lihat buku  Konsep Imamah dan khilafah Serta implikasinya menurut Ahl al-Sunnah wa l-Jama’ah,Hizbi,Shah Alam,1993.

[8] Lihat Antologi Pemikiran Islam, Hizbi, Shah Alam , 1993, hlm. 206-239.

[9] Al-`Allamah al-Tabarsi, al-Ihtijaj,  I, hlm. 55-56,58-67.

[10] Lihat umpamanya al-Dhahabi, Tahdhib al-Tahdhib, Hyderabad 1958I, hlm. 3;  al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-`Ummal, Baghdad 1958,

V, hlm. 237.

[11] Al-Wahidi,  Asbab al-Nuzul,  Cairo 1957, hlm. 150;  al-Suyuti, al-Durr al-Manthur,  Beirut 1960, II, hlm. 298;  Fakhr  al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghaib, Baghdad 1963, IV, hlm. 637.

 

[12] Al-Bukhari, Sahih, Cairo 1348 H, III, hlm. 54 dalam "Kitab al-Maghazi" bab peperangan Tabuk; Muslim, Sahih, Cairo 1311 H, II ,hlm. 236 dan 237  dalam bab  "Fadl al-Sahabah",  bab Fadl `Ali A.S.; Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, I, hlm. 98, 118 dan 119; Ibn Hajr al-`Asqalani, al-Isabah, II, hlm. 507.

[13] Al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, II, hlm. 293.

[14] Al-Wahidi,  Asbab al-Nuzul, hlm. 150;  al-Suyuti,  al-Durr al-Manthur, II, hlm. 298; al-Alusi, Ruh al-Ma`ani, Cairo 1958, V, hlm. 172;  al-Qunduzi al-Hanafi,  Yanabi` al-Mawaddah,  Tehran 1385 H, hlm. 128.

 

[15] Abu Nu`aim  alAsfahani,  Hilyah al-Auliya', I,  hlm. 65;  al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib, hlm. 92.

[16] Al-Qunduzi al-Hanafi,  Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 91.Ahmad b.Hanbal, al-Musnad, II, hlm. 102; al-Hakim, al-Mustadrak, III,hlm. 5.

 

[17] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 251; al-Khawarizmi, al-Manaqib,  hlm. 43;  Ibn Hajr,  Tahdhib  al-Tahdhib, Hyderabad 1327 H, I, hlm. 343.

 

[18] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi’ al-Mawaddah, hlm. 91;  al-Hakim, al-Mustadrak, III, hlm. 128.

 

[19] Ahmad b Hanbal, al-Musnad, II, hlm. 102; al-Muttaqi al-Hindi , Kanz al-`Ummal,  VI, hlm. 159;  Ibn Hajr, Tahdhib  al-Tahdhib, V , hlm. 379.

 

[20] Al-Alusi, Ruh al-Ma`ani, VI, hlm. 172;  al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, II, hlm. 298,al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 120;  al-Khatib, Tarikh Baghdad, VIII, hlm. 290; al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib, Tehran 1404 H, hlm. 113.

 

[21] Al-Alusi, Ruh al-Ma`ani, VI, hlm. 172. al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, II, hlm. 298; al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 120; al-Khatib, Tarikh Baghdad, VIII, hlm. 290;  al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib, hlm. 113.

 

[22] Al-Turmudhi al-Hanafi, al-Kaukab al-Durriy, Damascus 1958,Hlm.143; al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 251; Kanz al-`Ummal, VI, hlm. 154.

 

[23] Al-Tabari,  Tarikh,  Cairo 1956, II,hlm. 216;  Abu l-Fida, Tarikh, Cairo 1957, I, hlm. 116.

 

[24] Maksud "kekal" (al-Khulud)  adalah sama dengan Surah al-Nisa' 4: 14  di mana al-Baidawi menyatakan al-Khulud adalah al-Makth al-Tawil, bukan kekal selama-lamanya,  Anwar al-Tanzil  wa Asrar al-Ta'wil, Cairo t.t., I, hlm. 150.

 

[25] Al-Hakim,  al-Mustadrak, II,  hlm. 343;  al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib, hlm. 90-93.

[26] Al-Khawarizmi, al-Manaqib, hlm. 17; al-Dhahabi, Mizan al-I`ti-dal, Cairo 1348 H, III,hlm. 311;  Kifayah al-Talib, hlm. 139-141.

 

[27] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 56.

 

[28] Al-Hakim, al-Mustadrak, III,hlm. 129; Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, II, hlm. 102; Ibn Hajr, Tahdhib al-Tahdhib, V, hlm.379; al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib, hlm.115-117.

 

[29] Al-Khawarizmi,  al-Manaqib,  hlm. 87;   al-Qunduzi  al-Hanafi,Yanabi` al-Mawaddah, hlm.10,486;al-Khawarizmi, Maqtal al- Husain, Baghdad 1343 H, hlm. 50.

 

[30] Maksud Surah al-Qasas 28: 41

[31] Al-Turmudhi al-Hanafi, al-Kaukab al-Durriy, hlm. 144;al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 253.

 

 

[32] Al-Tabari, Tarikh ,II, hlm. 216; al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 128.

 

[33] Ibn Hajr, al-Sawa`iq al-Muhriqah, Cairo 1971 M, hlm. 79;  Abu Nu`aim al-Isfahani, Hilyah al-Auliya', Cairo 1956 M, I,  hlm.64

 

 

[34] Maksud Surah az-Zumar 39: 73.

 

[35] Maksud Surah al-Ghafir: 40

[36] Maksud Surah al-Insyiqaq 84: 12.

[37] Maksud Surah al-Furqan 25: 12

[38] Al-Nasa'i, al-Khasais, Damascus 1978, hlm. 70;  Abu Nu`aim al-Isfahani, Hilyah al-Auliya’ , IV, hlm. 381; al-Kanji al-Syafi`I , Kifayah al-Talib, hlm. 233.

 

[39] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 44-444.

[40] Ibn `Abd al-Birr, al-Isti`ab,  Beirut 1972, II, hlm. 639 ,Ibn Sa`d, Tabaqat, IV, hlm. 305.

[41] Al-Hakim, al-Mustadrak, III,hlm. 126;  Ibn Kathir, al-Bidayah wa al-Nihayah, Cairo 1959, VII, hlm. 358.

 

[42] Al-Muttaqi al-Hindi,  Kanz al-`Ummal,  V, hlm. 241;al-Khawarizmi, al-Manaqib, hlm. 48;  Sibt Ibn al-Jauzi,  Tadhkirah al-Khawwas,Tunis 1972, hlm. 78; Ibn Hajr, al-Isabah, IV, hlm.270.

 

[43] Al-Khatib, Tarikh Baghdad, II, hlm. 377.

[44] Abu Nu`aim  al-Isfahani,  Hilyah  al-Auliya',  III,  hlm. 201; Syablanji, Nur al-Absar, hlm. 101.

 

[45] Tafsiran al-Qur'an menurut para ulama ahl  al-Sunnah dan Syi`ah terutamanya mengenai Surah al-Ahzab 33:33; Surah  al-Maidah 5:55 dan lain-lain.

[46] Al-Tabari, Tarikh, II, hlm. 197;  al-Nasai’, al-Khasa'is, hlm.77-78;  al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib,  Tehran 1404 H, hlm. 274.

 

[47] Muslim, Sahih, hlm. 238; Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, III, hlm.17, 26.

 

[48] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 441-444.

 

[49] Ibid.

[50] Al-Kanji al-Syafi`I, Kifayah al-Talib, hlm. 230-266.

 

 

[51] Al-Tabari, Kitab al-Wilayah, Cairo 1968, hlm. 18-20.

 

[52] Al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal , Cairo, 1960, hlm. 103.

 

[53] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah , hlm. 56 dan lain-lain .

[54] Sulaim  b.  Qais al-Hilali, Kitab Sulaim ,Beirut 1980, hlm. 120.

 

[55] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi’ al-Mawaddah, hlm.91. Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, 11, 102

[56] Al-Bukhari, Sahih, IV,hlm. 120 “kitab al-Ahkam”.

[57] Muslim, Sahih, II, hlm. 79.

[58] Al-Turmudhi ,  al-Sunan , Cairo 1959, II, hlm. 110

[59] Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, I, hlm. 598.

[60] Al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-`Ummal , VI, hlm. 100.

[61] Al-Qunduzi al-Hanafi, Yanabi` al-Mawaddah, hlm. 441-444,bab  95.

[62] Al-Khawarizmi, al-Manaqib, hlm. 217.

[63] Sulaim b. Qais al-Hilali, Kitab Sulaim , hlm.111-118.

 

 

[64] Sulaim b. Qais al-Hilali, Kitab Sulaim , hlm.111-118.

[65] Ahmad b.Hanbal, al-Musnad , IV, hlm. 370; Burhan al-Din al-Halabi, Sirah al-Halabiah , Cairo 1340 H, III, hlm. 302; al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa', hlm. 65 dan lain-lain

[66] Ibn Qutaibah,  Kitab al-Ma`arif ,  Baghdad 1959, hlm. 251;  Ibn `Asakir, Tarikh, Damascus ,1949, III, hlm. 150; Syaikh Muhammad  al-Mar`i al-Amiri al-Antaki, Li madha akhtartu madhhab Ahl al-Bait AS?, Syria 1402 H, hlm. 81-82.

 

 

[67] `Abbas Ahmad al-Amini al-Najafi, al Ghadir fi al-Kitab wa al-Sunnah wa al-Adab, Beirut 1977, I, hlm. 140-145.

 

[68] Al-Mas`udi, Muruj al-Dhahab, Cairo, 1345 H.,II, hlm. 11.

 

[69] Ibn al-Athir, Usd al-Ghabah, I, hlm. 368

[70] Al-Hakim, al-Mustadrak , III, hlm. 126; al-Khatib, Tarikh Baghdad, II, hlm. 377; Ibn Hajr, al-Sawa`iq al-Muhriqah, hlm. 37.

[71] Lihat umpamanya Syarif Radi, Nahj al-Balaghah , Beirut 1973.

[72] Syaikh  al-Mufid, al-Ikhtisas,  t.t.,  hlm. 163;  al-Majlisi, Bihar al-Anwar, Tehran 1958, IX, hlm. 645; Lihat juga al-Kanji al-Syafi`i, Kifayah al-Talib, hlm. 292-293.

 

 

[73]  al-Ghadir,  I,  hlm.14-158.

 

[74] Ibid.

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | MusrinSalila Template | Galeri Tinangkung
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2012. Galeri Tinangkung - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by MusrinSalila Template